Followers

Labels

Saturday, July 16, 2011

VERANDER DE WERELD!VERANDER DE WERELD!
“AAN JULLIE DE BESLISSING OF WIJ ZULLEN VERSCHIJNEN!”Wie deze boodschap aan jullie doorgaf is niet van belang, en zou voor jullie anoniem moeten blijven. Wat van belang is, is wat jullie met deze boodschap doen.

Ieder van jullie wenst zijn/haar vrije wil uit te oefenen en geluk te ervaren. Dit zijn eigenschappen die ons werden getoond en die wij nu kunnen waarnemen. Jullie vrije wil hangt af van het besef dat jullie hebben van jullie eigen macht. Jullie geluk hangt af van de liefde die jullie geven en ontvangen. Zoals met alle bewuste rassen in dit stadium van ontwikkeling voelen jullie je wellicht geïsoleerd op jullie planeet. Deze indruk maakt jullie zeker van jullie bestemming. Maar jullie staan op het punt van enorme veranderingen waarvan slechts een kleine minderheid zich bewust is. Het is niet onze verantwoordelijkheid om jullie toekomst te veranderen zonder dat jullie daarvoor kiezen. Beschouw deze boodschap als een wereldwijd referendum, en jullie antwoord als een stembiljet!


Wie zijn wij?


Noch jullie wetenschappers noch jullie religieuze vertegenwoordigers spreken eenstemmig over de onverklaarbare hemelse gebeurtenissen waarvan de mensheid gedurende duizenden jaren getuige is geweest. Om de waarheid te kennen dient men die onder ogen te zien zonder het filter van persoonlijke overtuigingen, hoe achtenswaardig die ook zijn. Een groeiend aantal anonieme onderzoekers van jullie verkennen nieuwe wegen van kennis en komen heel dicht bij de waarheid.


In deze tijd wordt jullie beschaving overspoeld met informatie waarvan slechts een klein deel, voornamelijk het minder schokkende, wordt verspreid. Wat in jullie geschiedenis belachelijk of onwaarschijnlijk leek, is vaak mogelijk geworden en vervolgens gerealiseerd, met name gedurende de afgelopen vijftig jaar. Weet dat de toekomst nog verrassender zal zijn. Jullie zullen zowel het ergste als het beste ontdekken.


Zoals miljarden anderen in de melkweg zijn wij bewuste wezens die sommigen “buitenaardsen” noemen, ook al is de werkelijkheid subtieler. Er bestaat geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, met uitzondering van de ervaring van bepaalde evolutiestadia. Zoals met elke andere georganiseerde structuur kennen wij een hiërarchie in onze interne relaties. Die van ons is gebaseerd op de wijsheid van verschillende rassen. Het is met de toestemming van deze hiërarchie dat wij naar jullie toe komen.


Zoals de meesten van jullie zijn wij op zoek naar het Opperste Wezen. Wij zijn dus geen goden of mindere goden maar feitelijk jullie gelijken binnen de Kosmische Broederschap. Fysiek zijn wij iets anders dan jullie maar de meesten van ons hebben een humanoïde gedaante. Ons bestaan is een realiteit maar de meesten van jullie kunnen die nog niet zien. Wij zijn niet alleen maar gedaantes; wij hebben bewustzijn net zoals jullie. Jullie kunnen ons niet zien omdat wij meestal onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en meetinstrumenten.


Wij wensen deze leegte op dit moment in jullie geschiedenis op te vullen. Wij hebben dit collectieve besluit genomen, maar dat is niet voldoende. Wij hebben ook jullie besluit nodig. Door deze boodschap worden jullie de besluitvormers! Jullie persoonlijk. Wij hebben geen menselijke afgezant op Aarde die jullie beslissing kan begeleiden.


Waarom zijn wij niet zichtbaar?


Gedurende bepaalde stadia van evolutie ontdekken kosmische “mensheden” nieuwe vormen van wetenschap voorbij de ogenschijnlijke grenzen van materie. Gestructureerde dematerialisatie en materialisatie maken daar deel van uit. Jullie mensheid is in enkele laboratoria hierin geslaagd, in nauwe samenwerking met andere “buitenaardse” wezens ten koste van gevaarlijke compromissen die doelbewust voor jullie verborgen worden gehouden door enkele van jullie regeringen. Behalve de lucht- en ruimteobjecten of fenomenen bekend bij jullie wetenschap die jullie UFO’s noemen, zijn er in feite multidimensionaal vervaardigde ruimteschepen die deze capaciteiten van materialisatie en dematerialisatie hebben.


Veel mensen hebben dergelijke schepen gezien, gehoord, of er fysiek of psychisch contact mee gehad, waarvan sommige onder occulte krachten stonden die jullie “regeren”. Dat jullie er zo weinig waarnemen komt door het opmerkelijke vermogen van deze schepen om te kunnen dematerialiseren. Doordat jullie ze niet zelf kunnen zien, kunnen jullie ook niet geloven dat zij bestaan. Wij begrijpen dit helemaal. Het merendeel van deze waarnemingen wordt gedaan door individuen, en dat is om de ziel in vervoering te brengen en om georganiseerde systemen met rust te laten. De rassen die jullie omgeven doen dit met opzet, maar om heel verschillende redenen. Voor negatieve multidimensionale wezens die een rol spelen in het uitvoeren van macht achter de menselijke oligarchie, wordt discretie gemotiveerd door hun wil om hun bestaan en invloed geheim te houden. Bij ons wordt discretie gemotiveerd door het respect voor de menselijke vrije wil die mensen kunnen benutten om hun eigen zaken te regelen zodat zij op eigen kracht technische en spirituele volwassenheid kunnen bereiken.


Er wordt enorm uitgekeken naar de toetreding van de mensheid tot de familie van galactische beschavingen. Wij kunnen op klaarlichte dag verschijnen en jullie bij deze toetreding helpen. Tot nu toe hebben wij dat niet gedaan omdat te weinig van jullie er oprecht naar hebben verlangd, uit onwetendheid, onverschilligheid of angst, en omdat de noodzaak er niet was. Veel van degenen die onze verschijningen bestuderen tellen de lichten in de nacht zonder de weg te verlichten. Vaak denken zij in termen van objecten terwijl het in werkelijkheid gaat om bewuste wezens.


Wie zijn jullie?


Jullie zijn de vrucht van vele tradities die door de tijd heen wederzijds zijn verrijkt door elkaars bijdragen. Hetzelfde geldt voor de rassen op Aarde. Jullie doel is eenheid met betrekking tot deze wortels om een gemeenschappelijk project tot stand te brengen. Jullie culturen lijken jullie in een staat van verdeeldheid te houden omdat jullie dit beeld opnemen in jullie diepere wezen. Vorm is nu belangrijker dan de essentie van jullie subtiele aard. Voor de heersende machten draagt de nadruk op de uiterlijke vorm bij aan de verdediging tegen elk gevaar.


Er wordt van jullie gevraagd om de vorm te overstijgen en het toch te blijven respecteren voor zijn rijkdom en schoonheid. Door bewustzijn van de vorm te begrijpen ervaren wij liefde voor de mensen in al hun diversiteit. Vrede betekent niet dat er geen oorlog wordt gevoerd; het is datgene worden wat jullie in werkelijkheid zijn: een zelfde Broederschap. Als jullie dit begrijpen zal het aantal oplossingen binnen jullie bereik afnemen. Eén van deze oplossingen is het contact met een ander ras dat het beeld reflecteert van wat jullie in werkelijkheid zijn.


Hoe is jullie situatie?


Met uitzondering van zeldzame gevallen, hadden onze interventies altijd zeer weinig invloed op jullie vermogen om collectieve en individuele beslissingen aangaande jullie eigen toekomst te maken. Wij weten dit door onze kennis van jullie diepe psychologische mechanismen. Wij kwamen tot de conclusie dat vrijheid elke dag wordt gevormd naarmate een wezen zich meer bewust wordt van zichzelf en van zijn omgeving, en zich langzaam aan ontdoet van beperkingen en elke vorm van passiviteit. Ondanks de vele, moedige en bereidwillige mensen, worden alle vormen van passiviteit kunstmatig in stand gehouden ten behoeve van een groeiende centraliserende macht.


Tot voor kort had de mensheid voldoende controle over zijn bestemming. Maar het verliest die controle steeds meer door het toenemende gebruik van geavanceerde technologieën die een fatale, onomkeerbare uitwerking hebben op zowel het aardse als menselijke ecosysteem. Jullie verliezen langzaam maar zeker jullie buitengewone vermogen om het leven aantrekkelijk te maken. Jullie herstellingsvermogen zal kunstmatig afnemen, onafhankelijk van jullie eigen wil. Er zijn technologieën die zowel jullie lichaam als jullie geest beïnvloeden. Die plannen zijn er. Dit kan echter veranderen zolang jullie dit creatieve vermogen in jullie vasthouden, ook al cohabiteert het met de donkere intenties van jullie ogenschijnlijke leiders. Dit is de reden waarom wij onzichtbaar blijven. Deze individuele macht is gedoemd te verdwijnen als er niet een enorme collectieve reactie komt. De periode die nu komt zal worden gekenmerkt door een scheuring, om het even welke.


Maar moeten jullie wachten tot het laatste moment om oplossingen te vinden? Moeten jullie pijn ondergaan?


Jullie hele geschiedenis wordt gekenmerkt door ontmoetingen tussen mensen die elkaar moesten leren kennen in omstandigheden die vaak conflicterend waren. Veroveringen gingen altijd ten koste van anderen. De Aarde is nu een dorp geworden waar iedereen elkaar kent, maar conflicten blijven bestaan en allerlei soorten bedreigingen nemen toe en worden intenser.


Een Mens als individu heeft veel potentiële capaciteiten, maar de meesten van jullie tonen die capaciteiten niet om redenen van hoofdzakelijk geopolitieke aard. Jullie zijn met enkele miljarden, en toch wordt het onderwijs van jullie kinderen, jullie levensomstandigheden, en de omstandigheden van veel dieren en planten bepaald door een kleine groep politieke, financiële, militaire en religieuze vertegenwoordigers. Jullie gedachten en overtuigingen worden gevormd door partijdige belangen om van jullie slaven te maken terwijl jullie tegelijkertijd het gevoel wordt gegeven dat jullie de volledige controle hebben over jullie bestemming, wat in essentie de werkelijkheid is. Maar het is een lange weg van wensen naar feiten wanneer de ware regels van het spel onbekend zijn. Deze keer zijn jullie niet de veroveraar. Informatie vervormen is voor mensen een eeuwenoude strategie. Gedachten, emoties of organismen opwekken middels ad hoc technologieën is een nog oudere strategie.
Prachtige gelegenheden op vooruitgang staan dicht naast grote overheersing en gevaar op vernietiging. Deze gevaren en gelegenheden bestaan nu. Jullie kunnen echter alleen zien wat jullie wordt getoond. Het einde van natuurlijke bronnen is geprogrammeerd terwijl er geen collectief lange-termijn project wordt gelanceerd. De uitputting van het ecosysteem heeft de grenzen van onomkeerbaarheid overschreven. De schaarsheid van grondstoffen en hun oneerlijke verdeling – grondstoffen die met de dag duurder worden – zal op grote schaal broedermoord teweegbrengen, zelfs in het hart van jullie steden en platteland.
Haat neemt toe, maar liefde ook. Dat is wat jullie het vertrouwen geeft in jullie vermogen om oplossingen te vinden. Maar de kritieke massa is niet voldoende en sabotage wordt op een slimme manier uitgevoerd. Het menselijk gedrag, gevormd door oude gewoonten, is zo vastgeroest dat dit perspectief jullie naar een doodlopende weg voert. Jullie vertrouwen deze problemen toe aan vertegenwoordigers wier besef van algemeen welzijn langzaam verdwijnt ten overstaan van corporatieve belangen. Zij debatteren altijd over de vorm maar bijna nooit over de inhoud. Juist op het moment van actie neemt uitstel toe tot het punt waarop jullie moeten instemmen en niet meer kunnen kiezen. Dit is de reden waarom nu meer dan ooit in jullie geschiedenis, jullie beslissingen van vandaag een directe en enorme impact hebben op jullie overleving van morgen.


Welke gebeurtenis zou deze traagheid, die kenmerkend is voor elke beschaving,  radicaal teniet kunnen doen? Van waar zal een collectief en eenstemmig bewustzijn komen dat dit blind voorwaarts snellen zal stoppen? Stammen, volkeren en naties hebben altijd contact met elkaar gehad. Geconfronteerd met de dreigingen die de menselijke familie boven het hoofd hangt, wordt het misschien tijd dat een groter contact plaatsvindt. Een grote golf van veranderingen vindt plaats met zowel positieve maar ook hele negatieve aspecten.


Wie is de “derde partij”?


Er zijn twee manieren om een kosmisch contact met een andere beschaving tot stand te brengen: via officiële vertegenwoordigers of direct met individuen zonder onderscheid te maken. De eerste manier gaat gepaard met belangenconflicten, de tweede manier brengt bewustzijn. De eerste manier werd gekozen door een groep van rassen die de mensheid in slavernij wilde houden en controle wilde hebben over de aardse grondstoffen, de genenpoel en de energie van menselijke emoties. De tweede manier werd gekozen door een groep van rassen die de zaak van de Geest van dienstbaarheid aanhangen. Wij hebben deze belangenloze zaak onderschreven en onszelf enkele jaren geleden voorgesteld aan vertegenwoordigers van de menselijke macht die onze helpende hand weigerden onder het voorwendsel van onverenigbare belangen met hun strategische visie. Daarom moeten nu individuen zelf deze keuze maken zonder tussenkomst van vertegenwoordigers. Wat wij in het verleden voorstelden aan diegenen van wie wij dachten dat zij konden bijdragen aan jullie voorspoed, stellen wij nu voor aan  … jullie!


De meesten van jullie negeren het feit dat niet-menselijke wezens betrokken waren bij het uitvoeren van die centraliserende machten zonder dat zij verdacht worden of zichtbaar zijn voor jullie zintuigen. Dit is zozeer waar dat zij bijna heel subtiel de macht hebben overgenomen. Zij maken niet noodzakelijkerwijze deel uit van jullie materiële wereld, en dat is precies waarom zij heel effectief en beangstigend kunnen zijn in de naaste toekomst. Weet echter, dat een groot aantal van jullie vertegenwoordigers dit gevaar bestrijden! Weet dat niet alle ontvoeringen tegen jullie gericht waren. Het is moeilijk om de waarheid te herkennen!


Hoe kunnen jullie onder deze omstandigheden jullie vrije wil uitoefenen als die zozeer wordt gemanipuleerd? Waar zijn jullie werkelijk vrij in?


Vrede en de hereniging van jullie volkeren is een eerste stap op weg naar harmonie met andere beschavingen (van buiten de Aarde). Dat is precies wat diegenen die jullie achter de schermen manipuleren ten koste van alles willen voorkomen, want door verdeeldheid te zaaien, heersen zij! Zij heersen ook over jullie regeringen. Hun kracht komt voort uit hun vermogen om bij jullie wantrouwen en angst te wekken. Dit brengt zeer veel schade toe aan jullie kosmische natuur.


Deze boodschap zou geen betekenis hebben als de machtsgreep van deze manipulators niet zijn hoogtepunt zou bereiken, en als hun misleidende en moordzuchtige plannen de komende paar jaar geen werkelijkheid zouden worden. Hun deadline is dichtbij en de mensheid zal de volgende tien cycli ongekende kwellingen ondergaan. Om jezelf te weren tegen deze agressie, die geen gezicht heeft, moeten jullie in ieder geval voldoende informatie hebben die naar de oplossing zal leiden. Zoals ook het geval is bij mensen, is er sprake van weerstand bij deze dominante rassen. Ook hier zal de uiterlijke verschijning niet voldoende zijn om te zien wie overheerser is en wie bondgenoot. Met jullie huidige psychische vermogen is het heel moeilijk om onderscheid tussen hen te maken. Naast jullie intuïtie is training noodzakelijk als de tijd daar is. Wij zijn ons bewust van de onschatbare waarde van de vrije wil en bieden jullie een alternatief.


Wat kunnen wij bieden?


Wij kunnen jullie een meer holistische visie geven van het universum en het leven, constructieve interacties, de ervaring van eerlijke en broederlijke relaties, bevrijdende technische kennis, het einde van lijden en de uitoefening van gecontroleerde individuele macht, nieuwe vormen van energie en, ten slotte, een beter begrip van het bewustzijn. Wij kunnen jullie niet helpen jullie individuele en collectieve angsten te overwinnen, of jullie wetten geven waarvoor jullie niet hebben gekozen, aan jezelf te werken, individuele en collectieve inspanning om de wereld op te bouwen die jullie wensen, de zoekende geest naar nieuwe hemelen.


Wat zouden wij ontvangen?


Zouden jullie ervoor kiezen dat zo’n contact plaatsvindt, zouden wij verheugd zijn over het veiligstellen van broederlijke gelijkheid in dit deel van het universum, vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en de intense Vreugde dat jullie je hebben verenigd om te bereiken waartoe jullie in staat zijn. In het universum wordt sterk verlangd naar Vreugde, want die energie is goddelijk.


Welke vraag stellen wij jullie?


“WILLEN JULLIE DAT WIJ VERSCHIJNEN?”
Hoe kunnen jullie deze vraag beantwoorden?


De waarheid van de ziel kan telepathisch gelezen worden. Jullie hoeven jezelf alleen duidelijk deze vraag te stellen en je antwoord even duidelijk te geven, alleen of in een groep als je dat wilt. Of je nu midden in een stad bent of midden in een woestijn heeft geen invloed op de duidelijkheid van je antwoord, JA of NEE, DIRECT NA HET STELLEN VAN DE VRAAG! Doe het gewoon alsof je tegen jezelf praat terwijl je aan de boodschap denkt. Dit is een universele vraag en deze paar woorden, in deze context, hebben een krachtige betekenis. Laat twijfel niet tussenbeide komen. Dit is waarom je er rustig over na moet denken, bij volle bewustzijn. Om je antwoord duidelijk te associëren met de vraag, stellen wij voor dat je de vraag beantwoordt direct nadat je deze boodschap een tweede keer hebt gelezen. Geef het antwoord niet te snel. Haal adem en laat alle macht van je eigen vrije wil door je heen gaan. Wees trots op wie je bent! De problemen die je hebt verzwakken je, dus vergeet ze even om jezelf te kunnen zijn. Voel de kracht die in je omhoog komt. Je hebt de macht over jezelf!


Een enkele gedachte, een enkel antwoord, kan jullie naaste toekomst drastisch veranderen, op de ene manier of op een andere. Jullie individuele besluit op de vraag in jullie innerlijke zelf of wij moeten verschijnen in jullie materiële wereld en op klaarlichte dag is voor ons heel waardevol en essentieel. Ook al kun je kiezen op de manier die het beste bij je past zijn rituelen nutteloos. Een oprecht verzoek vanuit je hart en met je eigen vrije wil zal altijd worden ontvangen door diegenen van ons aan wie het is gericht. In jullie eigen privé-stemhokje van jullie geheime wil, zullen jullie de toekomst bepalen.


Wat is het directe gevolg?


Dit besluit zou moeten worden genomen door een zo groot mogelijk aantal van jullie, ook al lijkt het een minderheid. Wij vragen je deze boodschap op elke mogelijke manier te verspreiden in zoveel mogelijk talen aan de mensen om je heen, ongeacht of zij wel of niet ontvankelijk zijn voor deze nieuwe visie van de toekomst. Doe het op humoristische toon of met spot als dat je kan helpen. Je kunt er zelfs openlijk grappen over maken als je je daar prettiger bij voelt, maar wees niet onverschillig want je hebt in ieder geval je vrije wil gebruikt. Vergeet de valse profeten en de geloofsovertuigingen die je over ons hebt gehoord. Dit verzoek is één van de meest intieme die jou kan worden gevraagd. Zelf een beslissing nemen, als individu, is je recht en je verantwoordelijkheid!


Passiviteit leidt alleen maar tot de afwezigheid van vrijheid. Zo ook is besluiteloosheid nimmer efficiënt. Als je echt bij je overtuigingen wilt blijven, wij hebben daar begrip voor, zeg dan NEE. Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan geen JA louter uit nieuwsgierigheid. Dit is niet een show, dit is het echte dagelijkse leven; WIJ ZIJN LEVEND!


Jullie geschiedenis kent genoeg voorbeelden van vastberaden mannen en vrouwen die in staat waren de loop der gebeurtenissen te beïnvloeden, ondanks hun kleine aantal. Net zoals een klein aantal voldoende is om op Aarde tijdelijk de macht te nemen en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, kan een klein aantal van jullie radicaal jullie lot veranderen als antwoord op het onvermogen ten aanzien van zoveel willoosheid en tegenwerking! Jullie kunnen de geboorte van de mensheid tot de Broederschap vergemakkelijken.


Eén van jullie geleerden zei eens: “Geef mij een houvast en ik zal de Aarde verheffen.” Het verspreiden van deze boodschap zal dan het houvast zijn om sterker te worden; wij zullen het lichtjaren lange anker zijn, jullie de handwerkers om … de Aarde te verheffen als gevolg van onze verschijning.


Wat zullen de gevolgen zijn van een positief besluit?


Voor ons zal het onmiddellijke gevolg van een collectief gunstig besluit de materialisatie zijn van veel schepen in jullie lucht en op Aarde. Voor jullie zal het gevolg zijn dat veel geloofsovertuigingen overboord worden gegooid.Een eenvoudig, duidelijk visueel contact zou enorme gevolgen hebben voor jullie toekomst. Veel kennis zal voor altijd bijgesteld worden, op elk gebied. Macht zal individueel worden want jullie zullen zelf zien dat wij echt zijn. Jullie zouden werkelijk de maatstaf van jullie waarden veranderen! Het belangrijkste voor ons is dat de mensheid één enkele familie zou vormen tegenover dit “onbekende” dat wij vertegenwoordigen! Het gevaar zou langzaam aan van jullie huizen verdwijnen want jullie zouden de ongewenste wezens, degenen die wij de “derde partij” noemen, indirect dwingen te voorschijn te komen en weg te gaan. Jullie zouden allemaal dezelfde naam dragen en dezelfde wortels delen: DE MENSHEID!
Later zouden vredige en respectvolle uitwisselingen mogelijk worden als jullie dat wensen. Nu geldt dat hij die honger heeft, niet kan lachen, hij die bang is, ons niet kan verwelkomen. Wij zijn bedroefd zoveel mannen, vrouwen en kinderen zo te zien lijden in hun fysieke lichaam en in hun hart terwijl zij zoveel innerlijk licht dragen. Dit licht kan jullie toekomst zijn. Onze relaties kunnen vooruitstrevend zijn.


Verschillende stadia van verscheidene jaren of decennia zouden plaatsvinden: duidelijk vertoon van onze schepen, fysieke verschijning naast mensen, samenwerking in jullie technische en spirituele ontwikkeling, de ontdekking van gebieden van de melkweg. Steeds opnieuw kunnen jullie keuzes maken. Jullie zouden zelf beslissen om nieuwe stadia binnen te gaan als jullie dat nodig zouden vinden voor jullie uiterlijke en innerlijke welzijn. Over geen enkele interferentie zou eenzijdig worden besloten. Wij zouden direct vertrekken als jullie collectief daartoe zouden besluiten.
Afhankelijk van de snelheid waarmee de boodschap over de wereld wordt verspreid, zal onze “grote verschijning” verscheidene weken of zelfs verscheidene maanden op zich laten wachten, als dat de beslissing is van de meerderheid van diegenen die hun vermogen om te kiezen zullen hebben gebruikt, en als deze boodschap de noodzakelijke steun krijgt.


Het grote verschil tussen jullie dagelijkse gebeden tot entiteiten van strict spirituele aard en jullie huidige beslissing is heel eenvoudig: het is voor ons technisch mogelijk om te materialiseren!


Waarom zo’n historisch dilemma?


Wij weten dat “vreemdelingen” als vijanden worden beschouwd zolang zij het “onbekende” belichamen. In een eerste stadium zal de emotie die door onze verschijning wordt gewekt jullie relaties wereldwijd versterken.


Hoe kunnen jullie weten of onze aankomst het gevolg is van jullie collectieve keuze? Om de eenvoudige reden dat wij anders allang op jullie niveau van bestaan zouden zijn geweest! Als wij er nog niet zijn komt dat omdat jullie nog niet expliciet zo’n keuze hebben gemaakt. Sommigen onder jullie denken misschien dat wij jullie laten geloven dat het jullie keuze is om zo onze aankomst te rechtvaardigen, maar dat zou niet waar zijn. Welk belang zouden wij erbij hebben om jullie openlijk te bieden wat jullie nog niet hebben, en wat jullie allen ten goede komt?


Hoe kunnen jullie er zeker van zijn dat dit niet weer een subtiele manoeuvre is van de “derde partij” om jullie nog beter in slavernij te brengen? Omdat men altijd veel efficiënter datgene bestrijdt wat bekend is dan omgekeerd. Is het terrorisme dat aan jullie vreet niet een overduidelijk voorbeeld? Hoe dan ook, jullie zijn de enige oordeelkundigen in jullie eigen hart en ziel! Wat jullie keuze ook wordt, het zou respectabel zijn en gerespecteerd worden!


Door de afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die mogelijk de fout in zouden kunnen gaan, weten jullie niets van ons af en evenmin van degenen die jullie manipuleren zonder jullie toestemming. In jullie situatie zal het voorzorgsprincipe dat bestaat om ons niet te ontdekken, geen stand houden. Jullie bevinden je reeds in de doos van Pandora die de “derde partij” om jullie heen heeft gecreëerd. Wat jullie beslissing ook wordt, jullie zullen eruit moeten. In het geval van zo’n dilemma, de ene onwetendheid tegenover de andere, dienen jullie je intuïtie te vragen. Willen jullie ons met jullie eigen ogen zien, of alleen maar geloven wat jullie geleerden zeggen? Dat is de echte vraag! Na duizenden jaren zou op een dag deze keuze onvermijdelijk worden: kiezen tussen twee onbekenden.
Waarom zo’n boodschap verspreiden?
Vertaal en verspreid deze boodschap zoveel mogelijk. De invloed van deze actie op jullie toekomst zal onomkeerbaar en historisch zijn, millennia lang. In het andere geval zal een nieuwe kans om te kiezen verscheidene jaren worden uitgesteld, ten minste een generatie, als het kan overleven. Niet kiezen betekent de keuze van andere mensen ondergaan. Anderen niet informeren betekent het risico lopen op een uitkomst die het tegenovergestelde is van wat men verwacht. Onverschillig blijven betekent dat men de vrije wil prijs geeft. Het draait allemaal om jullie toekomst. Het draait allemaal om jullie evolutie.


Het is mogelijk dat deze uitnodiging niet tot jullie collectieve toestemming leidt en dat, door een gebrek aan informatie, er geen acht op zal worden geslagen. Niettemin zal geen enkel individueel verlangen in het universum genegeerd worden. Stel je voor dat wij morgen komen. Duizenden schepen. Een unieke culturele schok in de menselijke geschiedenis van vandaag. Het zal dan te laat zijn om er spijt van te hebben dat men geen keuze heeft gemaakt en de boodschap niet heeft verspreid, want deze ontdekking zal onomkeerbaar zijn. Wij staan erop dat je je niet haast, maar dat je erover nadenkt en dan een beslissing neemt! De grote media zullen niet noodzakelijkerwijze geïnteresseerd zijn deze boodschap te verspreiden. Het is daarom jouw taak, als een anoniem doch buitengewoon denkend en liefhebbend wezen, het door te sturen. Jullie zijn nog steeds de bestuurders van jullie eigen lot…
“WILLEN JULLIE DAT WIJ VERSCHIJNEN?”


Download dit document als PDF om deze boodschap te helpen verspreiden. Klik met de rechter muisknop op de link en selecteer "Opslaan Als...". U kunt het PDF-bestand dan afdrukken of als bijlage per e-mail doorsturen.

Copyright © 2002-2008 Ditrianum Media Center


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE