Followers

Labels

Thursday, May 26, 2011

SVENSKA: Metatron - James Tyberonn - 16 april 2011

Metatron
16 april, 2011

Hälsningar Käraste, Jag är Metatron, Herre av Ljus. Jag hälsar er, var och en, med respekt och kunskap. Jag hälsar var och en av er individuellt i det exakta ögonblicket som ni läser dessa levande ord i det vibratoriska väsendet av det eviga NUET. Jag omfamnar er i kärlek.

När som den förebådande Upplyftningen närmar sig, så öppnar sig allt runt omkring er. Karaktären på ert gudomliga stjärnfrö expanderar in i Jordens rike, ni dansar absolut med Stjärnorna. Stjärnorna av hopp, kärlek och oklanderlighet.

Mina Kära, vi från änglarikena är här för att stöda er, för att erbjuda guidande insikter, men det är var och en av ers sak under er vistelse i dualitet att hantera era utmaningar. Detta är era vägar mot lärdom, och det ankommer var och en av er att möta och lösa era problem. Vi assisterar er genom sätta er i kontakt med er egen kraft. Vårt ändamål är inte att lösa dem åt er eller träda emellan er och er egen frihet för urskiljning och välja genom att ge er ”svar”, även för de mest komplexa utmaningarna.

Vårt mål att förstärka er egen styrka, då i slutändan så är den stora gudomligheten av er Varelse inte bara väl utrustad för att hjälpa er att finna fullbordan utan också helt önskande att göra så. Och Kära Människa, i denna process kommer ni att upptäcka er högre karaktär av vishet, förståelse, sprudlande vitalitet, och fred. Ingen, inte ens en ängel kan göra detta åt er. I oklanderlighet kommer ni att klara av alla självskapade uppgifter som ligger inför er.

Käraste, vi erbjuder i detta ögonblick hela energin av våra Ljusvarelser, av detta kristallina väsen vilket vi är. Vi erbjuder er i ren kärlek guidandet av vår vishet för er urskiljning. Mästare, vi ber er bara att vara fullt närvarande i era hjärtan och sinnen. Inse vad vi säger, för ni är en Gud under utveckling. Ta det av vad vi säger som stämmer med er för det erbjuds er med det största av respekt och kärlek.

STJÄRNORNAS DANS: EXPANDERANDE I KÄRLEK

Stjärnornas dans i era liv kommer att expandera i kärlek. Men kärleken vi talar om är inte enbart känslan som ni människor tenderar att tänka på som kärlek, utan snarare den extraordinärt magnifika energin och vetenskap om av vad som kan benämnas en utökad ovillkorlig kärlek. I detta sammanhang så är kärlek i själva verket en vetenskap, ett enormt fält som består av mycket komplexa vibratoriska resonanser.

Låt oss vidare definiera en huvudkomponent, kärleksresonans, då det relaterar till er tillväxt… och det är oklanderligheten av aktiverad gudomlig vilja. Vilja, vilken översätts till handlande är det som driver ert sökande av spirituell tillväxt. Oklanderlighet är då destilleringen av era nuvarande upplevelser och kunskap till vishet och handlande.

ACCEPTERANDE AV UTMANINGEN

Medan det är sant att era tankar skapar den verklighet som ni upplever i dualitet så skapar och komponerar ni i de högre dimensioner noga och omtänksamt de utmaningar som ni ställs inför. De har ett stort ändamål. Oberoende om ni tror på det eller ej så sätter ni upp era egna tester. Så medan ”positivt tänkande” är en nyckelfrekvens så är positivt tänkande menat att hjälpa er närma er lektionerna i livet och inte förbigå själva upplärningsprocessen. Ni kan inte bara ignorera eller önska bort de tillväxtlektionerna ni sätter upp för er själva för att expandera. Det är därför att era valda uppsättningar i de flesta fallen är bortom er förmåga i dualitets aspekt för er ego-hjärna att bortföra eller önska att det går bort. Ni kommer att ställas inför dem för ni har i gudomligt självt önskat det från ett högre perspektiv.

Vi kan försäkra er att det inte finns något mer stimulerande, mer värdigt att genomföra, än er demonstrerade vilja att utvecklas, att förändras till det bättre. Det är i själva verket ändamålet med alla av era livsuppdrag. Det är inte att tillräckligt att meditera, eller att visualisera att det önskade slutresultatet uppnås om ni inte också handlar enligt den inre rösten, kraften från vilken era meditationer och visualiseringar uppstår.

Intention, fokus och meditation måste absolut kopplas med handling. Att bli oklanderlig, och att till sist nå er upplysning betyder inte, som en del religioner indirekt pekar på, att ni plötsligt är i ett saligt tillstånd av glömska, eller i något avlägset tillstånd av nirvana. Mästare, vi säger er att ni är lika mycket en del av nirvana nu som ni någonsin kommer att bli, ni behöver bara upptäcka det inom er.

Det kommer i högsta grad att finnas cykler inom ert känslomässiga tillstånd, som är en del av att vara mänsklig. Det kommer att finnas tider under vilka ni kommer att vara apatiska och deprimerade. Det är inte bara problemen som ni står inför utan också även vissa astronomiska gravitetsenergier som på egen hand kan vara källan för sådan förtvivlan. Alla dessa måste bemötas och bli överkomna.

Så var medvetna om att Nirvana i ert språkbruk uppnås med rätt attityd, och inte genom undvikande, ovetande eller undflykt, men genom oklanderlig konfrontation med de verklighetsprojektioner som omger er.

Jordupplevelser, dualitetsbehärskning är svårt. Detta är en stor sanning, en av de största sanningarna av dualitet och en som ofta missförstås. Studier och behärskning av livet kräver arbete. NI kan inte bara lägga skolboken under er kudde och sova på den, den måste läsas och förstås en sida i taget. Ögonblick för ögonblick.

Då blir er fulla förståelse och accepterande av att ert liv är en konstruktion av uppsättningar som ni planerade för att möjliggöra er spirituella tillväxt en än större
sanning. Ni förstår att då ni accepterar denna nobla sanning så har ni möjligheten att gå utöver det. Det som ni kallar öde är i sanning de situationer som ni planerade i förväg för era livslektioner. Och Mina Kära, detta självskrivna ”öde”, i era termer, kommer att assistera er att både ta er an era utmaningar och sedan manifestera era önskningar, men inte för att ni protesterar mot vad ni inte tycker om, utan för att uppleva ljuset såsom ni önskar måste ni tända passionen som kommer att frigöra det från det fäste där det har noga skyddats. Den bästa vägen är att acceptera utmaningarna av självrenande genom att vara ett levande exempel av ert eget ljus istället för att protestera mörkret som fortfarande existerar i 3D världen, ett val att isolera er självt från den.

ACCEPTERANDE

Mästare, genom att acceptera att ni är här för att acceptera utmaningar så kan ni kraftfullt skapa energin som behövs för att stå upp emot dem. För när det väl är accepterat så skrämmer inte längre er det faktum att livet kan vara svårt, istället så motiverar det den spirituella krigaren till beslutsamhet.

Det största problemet som ni har med att acceptera slutligt ägande och ansvar för era handlingar ligger i den centrala önskan att undvika smärtan av konsekvenserna från detta ert uppförande. Men vi vill säga er att det är konfrontationsmodet att oklanderligt lösa problem som ger och föder meningsfull tillväxt i ert liv.

Att ta sig an problem är det gynnsamma skarpa egget som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande, eller kanske bättre sagt mellan tillväxt och stagnation. Problem frammanar era bästa ansträngningar att lösa och förfina mod och vishet inom den oklanderliga sökaren.

Det är kategoriskt så att ni växer på grund av stressfulla situationer och förhinder, både mentalt och spirituellt. Det är genom smärtan att konfrontera och lösa livspuzzel och ”uppsättningar” som ni lär er den större betydelsen av vetenskapen av kärlek. Kära Hjärtan, det enkla faktumet är att en del av era största prestationer och också största tillväxten uppnås när ni sätts i problematiska vägskäl eller gåtfulla situationer. Era största prövningar och avslöjanden äger rum under tider när ni är utanför er egen bekväma zon, och känner er förvillade, otillfredsställda och till och med i ett tillstånd av smärtsam förtvivlan. För det är i sådana ögonblick, drivna av er obekväma situation som ni drivs att ta er ut ur den inneslutande buren och söka ett bättre mer spirituellt tillfredsställande levnadssätt.

OKLANDERLIGHET – TILLSTÅNDET AV NÅD

Vad är då oklanderlighet? Vi underskattar inte bas premissen, när vi definierar oklanderlighet som helt enkelt att ”alltid försöka sitt bästa”. Men att förbli oklanderlig kräver mer ansträngning då omfånget av er uppnådda vishet och medvetande expanderar. Ju större som ert medvetande är desto mer vet ni. Ju mer ni vet, desto större är ansvaret att leva i enlighet med det.

Ni är i process av expansion av ert vibratoriska medvetande om att bli en medveten deltagare med själen. Ni blir vad er själ är, med upptäckt av er större identitet.

Mina Kära, när ni växer spirituellt, så är det därför att ni har öppnat för att söka tillväxt och agerar och arbetar för att uppnå det.

Oklanderlighet involverar den avsiktliga förlängningen av er Varelse in i utveckling.

Oklanderlighet sätter er i ett tillstånd av nåd. Oklanderlighet innebär inte att ni har uppnått upplysning eller har lärt er allt ni behöver lära er. Utan det betyder att ni är på det enda spåret, det rätta spåret för att komma dit.

Så vi definierar oklanderlighet på två nivåer, ett två-fas format:

1) Villkorlig oklanderlighet; Detta är när gestalten inte är högt utvecklad, men arbetar mot mästerskap, och gör sitt bästa. Att använda kunskap till ens bästa förmåga och att göra det rätta, även om det kan finnas okunskap och oskyldiga missförstånd. Med det så menar vi att ni verkligen tror på att vad ni gör är den rätta kursen, även om det inte är den fulla sanningen och expanderade sanningen. NI går alla igenom sådana faser. I denna fas så om ni gör ett misstag så är det ett ärligt misstag, då ni genuint trodde att ni gjorde vad ni kände var rätt.
2) Mästeroklanderlighet: Detta är faserna av själen i mänsklig existens då den står på randen till Mästarskap. En som är högt utvecklad och handlar enligt sin förståelse, samt inte har någon inre konflikt mellan vad själen tror är det rätta och hur den agerar.

Båda faserna aktiverar vad ni skulle kunna kalla ett accelererat tillstånd av nåd. Nåd är assistans från det Gudomliga Självt för att assistera slutresultatet när någon gör sitt bästa. Det kan tänkas på som ”Skyddsängeln”, då i många fall så är det precis vad en Skyddsängel är, ert Gudomliga Självt som lyckligtvis ingriper i situationer för att assistera er på er väg.

Om vi skulle omdefiniera vad som era religiösa texter definierar som synder, så är det inte enligt Moses budord, utan det skulle snarare vara: ”kunskap som inte används”. Att handla på sätt som ni vet inte är rätt, handlingar i konflikt med era högre uppfattningar.

VISHET FINNS INOM ER

Ni alla önskar vishet större än er egen. Sök och ni skall finna, mästare som ni kan finna gömda inom er. Sorgligt nog så är det ofta den sista platsen ni tittar på. Det tar arbete.

Ni förstår att den gudomliga interaktionen mellan Gud och människan är inom vad era akademiker kallar det undermedvetna.

Även era religiösa texter säger att Gud är inom er, att ni är en gnista av det Gudomliga. Den undermedvetna hjärnan, är den delen av er som är Gud. Den delen av ert större självt som innehåller kunskapen av Allt Som Är, den delen av er som innehåller de Akasiska Arkiven, själens minne av allt.

Eftersom det undermedvetna är ert Gudomliga Sinne inom er, så är målet med spirituell tillväxt att träda in i den heliga Trädgården av Vishet. Den kan inträdas genom att tysta ned egot. Meditation har alltid varit öppningen. Det är nyckeln till att tysta ned talandet från ert personliga ego och tillåta rösten av den Gudomliga själen att bli hörd. Vi säger återigen att ansträngningar krävs. Det finns inga genvägar.

Att återigen uppnå Gudomlighet är målet med er individuella existens på polaritetsplanet. Ni föds så att ni må bli, som en medveten individ, ett fysiskt uttryck av Gud. Ett Gudomligt uttryck av att Vara.

Utmaningarna i er själs sökande, ert sanna mål, och i fysiska vistelser, så tickar klockan hela tiden. Att uppnå Gudomlighet i den fysiska världen kan ske med tiden, genom en fläckfri önskan som utförs i det fysiska planet genom att förenas med visheten från det icke fysiska. Tiden är viktig och spelar en roll.

Inom polaritet så kan den nuvarande förskjutningen av paradigm och energier ganska lätt kasta er bort från centrat i dessa allt snabbare tider. Ert sanna mål är ofta svårt att subjektivt definiera och er förståelse ballast ligger placerade mellan illusion och den uppfattade verkligheten. Ni kanske känner det som att ni lever i en förvanskning och inget är precis som det förefaller. I och med det kan ni bli förvirrade och självbelåtna. Ni kan förlora tid.

Mina Kära, era liv, varje ögonblick av era fysiska liv är ovärderliga, mycket mer så än en del av er inser, mycket mer så än de flesta av er använder er av. Tid är en ovärderlig tillgång, och den är begränsad inom er dualitet. Var och en av er som läser dessa ord kommer att vid någon framtida tidpunkt lämna det fysiska. Med ert sätt att uttrycka er så kommer ni att uppleva döden, ni kommer att dö. Det är ett förhållande av fysikalitet som ni känner till. Trots detta så är det så många av er som agerar som om att ni kommer att leva för evigt. Jo, själen är evig, men ni kommer aldrig igen att vara samma person, samma personlighet eller uttryck som ni nu är, i någon annan livstid eller i någon annan aspekt av er Varelse.

Ni är här för att lära, Mina Kära, ni är här för att lära er uttrycken av er Gudomlighet inom dualitet och dualitet är i själva verket en gåva. Livet är en gåva. Ni är här för att lära er hur ni i gemenskap skapar för ni är i själva verket medskapare av Universum, i Kosmos. Ni är här för att uppnå Mästarskap, och så många av er står så nära denna bedrift.

TAG DAGEN I AKT

Mästare, tills att ni i sanning värdesätter er själva så kommer ni inte att vara i den nåd av oklanderlighet och därför inte motiverade att i sanning värdera och optimera er tid. Såvida ni inte sätter ett värde på er tillåtna tid, så kommer ni inte att göra det bästa ni kan med den. ”Carpe Diem” översätts som ”Ta dagen i akt”, och det är så lämpligt. Ni måste ta vara på varje ögonblick! Så många av er, trots goda intentioner, tillåter er själva att domna av till likgiltighet vid vissa faser eller vid vissa förhållanden under er valda vistelse. Många utav er slösar med tiden; missanvänder tiden och liv efter liv kan bli förspillt. Vad ni inte tar er an, vad ni inte löser vid någon tidpunkt eller liv kommer åter för er. NI kommer att upprepa uppsättningarna tills att ni framgångsrikt löser det, och det är absolut en stor sanning.

Mästare att använda er tid i dualitet är väsentligt, och det är ett komplicerat åtagande eftersom det kräver att ni söker oklanderlighet. Det kräver kärlek för självt, då tills att ni genuint värdesätter er själva så i sanning värdesätter ni inte heller livet och tiden. Och tills att ni värdesätter er tid så kommer ni inte att känna er motiverade att maximera hur ni spenderar den.

Det är naturlig disciplin som är bas instrumentet för att lösa livets problem. Utan disciplin är det svårt för er att ha motivationen som krävs för att fokusera på ert arbete att lösa era problem. Enkelt uttryckt, ni kan bli orörliga, apatiska, likgiltiga eller lata. På stegen för Upplyftningen så för ni er uppåt, sitter stilla eller så för ni er nedåt.

Inom 3D fysik finns det en lag som säger att energi som är högt organiserat kommer att på ett naturligt sätt avta då det inte är i ett dynamiskt tillstånd. Det är lättare enligt naturlagarna att vara i ett tillstånd av likgiltighet på det fysiska planet, än att ha en uppåtgående riktning. Det är helt klart logiskt. Det är Kärlekens Lag som motiverar alla själar till större medvetande, och det kräver dynamik i arbete! Lathet är i verkligheten en av era största förhinder, för arbete innebär att simma mot tidvattnet. Tag dagen i akt!

PERFEKT ORDNING

En del av er säger och känner att ”Allt ordnar till sig som det ska, allt är i perfekt ordning”. Men Mästare, detta koncept är något av en paradox, och som ett kort som är upp och ned oberoende av hur ni ser på det. Förstår ni?

Från det högre perspektivet så är allt i en perfekt ordning, men från ett perspektiv av människor inom dualitet så är det inte det! Om det var så skulle inga lektioner behövas och inget behov för vad ni kallar reinkarnation.

Man behöver bara ta en titt runt omkring för att se att tillståndet för mänskligheten är långt ifrån perfekt. Det kommer i själva verket INTE att ordna till sig, förrän ni ser till att det blir så.

Detta gäller både i stort och smått. Det finns mycket att hantera, mycket att gå igenom. Allt kommer med tiden Mästare, det kommer att bli så. Vi erbjuder en del av de återstående frågorna för beaktande och urskiljning. Gömt Ego – Spirituellt Bättre än en Någon Annan.

Många av er är ledare och lärare och har arbetat länge och hårt för att anskaffa er en avancerad nivå av kunskap och spirituella sanningar. Detta är beundransvärt, men det leder till ett vägskäl av beslut.

En människa på vägen mot Mästerskap måste undvika egots fällor eller så faller det i hemskhet. En ledare måste till och med ära sin själs röst och följa sin inneboende dirigerade väg för att höjas upp och inte falla. Detta är en väsentlig kompass för alla på den avancerade routen av Mästare. Utan en inre själs överblick och kalibrering så kan man inte se den samma riktningen hemåt.

Förstå då att med fortsatt avancerade så kommer ett behov av ödmjukhet. Hur många av er har medverkat vid något metafysiskt möte och blir något irriterad på någon som avsiktligt vill låta er veta hur långt de har rest i sina drömmar, hur många stora visioner och himmelska lärare de ser i de högre rikena; med en implikation att de är avancerade i sitt mästerskap och vill vara säkra på att alla vet.

Detta är en förståelig fallgrop, men är inte den sanna vägen för integritet. Spirituellt Bättre Än Någon Annan är vitt utbrett inom Nya Åldern cirklar. Ingen är undantagen. Ledare och lärare som avancerar till en viss nivå är särskilt benägna att falla in i denna ego fälla, när de börjar få ett följe. Med de flesta av dem inser det inte. Är du en av dem? Det händer de flesta vid någon punkt. Mina Kära, ödmjukhet är sättet för en sann spirituell ledare, men det är så lätt att falla blint in i självförhöjning.

Vi säger i kärlek, Mina Kära, att det händer er alla. Det händer i alla era liv, rörelser och förskjutningar dag för dag, in och ut ur integritet. Inom dualitet, oberoende av om ni är en lärare eller en elev (och ni är alla bådadera), ingen av er kan undantas, och det är därför som det är nödvändigt att omkalibrera genom den eviga spegeln av sanning, av självöverskådande inom den avståndstagande observatören inom självt. Det finns en sådan fin linje mellan självkärlek och ego. Paradoxen är att det första är en nödvändighet för oklanderlighet och det senare är ett hinder för det.

På vägen mot mästerskap kommer ni många gånger att tvingas att välja mellan kärlek och makt, och makt är ofta mycket förförande och ofta mycket förklätt. Övermod kommer innan fallet. Många har höjts till stora höjder av spirituella prestationer och sedan bara förlora allt genom att bli förblindad till egot.

Det finns två former av makt, en används för kontroll, politisk makt, den andra är sann makt, den välgörande makten av Kärlek. Men när ni gör framsteg i ert medvetande så kommer ni att finna att åtskillnaden i makten är i mindre grad ett fall av godhet gentemot ondska och mer ett fall mellan kärlek och förljugna koncept av makt. Det är en fråga om mer subtila energier. Det finns energier som önskar sig en rörelse eller riktning och det finns energier som skulle nödvändiggöra en annan och mer förfinad förståelse. Utmaningen att sätta ihop alla bitarna finns kvar och det är inte en lätt uppgift.

SEXUELL INTEGRITET

Sann kärlek är en frekvens. Det är inte en emotionell passion, det är inte en romans, och det är inte sexuellt, i era ord. Ovanför dualitet, i ert sanna väsen, så är ni androgena, integrala, hela och utan kön. Bara på polaritetsplanet i den fysiska världen uppstår könsorientering. Vid er nuvarande tid och existensplan så finns den fysiska driven för sexuell befruktning inom ert nuvarande DNA modell för att bevara överlevnaden av arten. Det behövs inte och finns inte i ert högre självt, ovan dualitet.

Sexualitet är ett annat område som är mycket komplext, mycket förvirrande för många av er. Det är ett område som kräver oklanderlighet.

Allt genom tiderna så har det funnits många uppfattningar, många varierade uttryck, experiment och modaliteter inom de olika kulturerna runt om på planeten angående sexuella uttryck inom biologi. En del var mycket kuvade, andra extremt liberala. De djupare banden av biologi och spirituell kärlek ligger i basen av alla personliga och kulturella relationer, men det finns en högre kärlek som tränger igenom högt ovan er kulturella och religiösa programmering av sexualitet.

Religion och kulturellt drivna moralitetsstandards i ert nuvarande paradigm påverkar en hel del förtryck i form av sexuellt uttryckande. Den resulterande och alltför specifika sexuella inriktningen reflekterar en stark uppdelning i medvetande. Inte bara separerar de manliga från de mer vårdande emotionella impulserna, utan kan också separera de kvinnliga från deras egen frihet att projicera styrka och intellekt. Det formar i praktiken en begränsande kultur i vilken sinne och hjärta, styrka och vårdande är åtskilda i polaritet enligt kön.

Intimitet och sexuellt uttryck är instrument för att uttrycka icke fysisk energi på fysiska sätt. Sexualitet kan vara helig, eller det kan vara bara lust. När det är ett spirituellt uttryck av en fysiskt gjord själförening då upplevs det som mycket mer än en fysisk handling och görs från ett högre chakra intention och manifestation. I detta ögonblick så blir den expanderande kritiska livsenergin förstärkt, helgad och återgiven till energifälten av deltagarna och ökar deras vitalitet och balans. Var och en registrerar själsuttrycket av den andra.

Detta är dock inte fallet när det uttrycks på en ett plan av enbart fysiskt behov, men enbart sexuell tillfredsställelse som målsättning. När sex utförs enbart för sexuell hunger så slösas och uttöms den vitala energin och den återgår inte till det mänskliga energifältet. I vissa fall kan i själva verket, när akten är baserad på enbart själviskhet och tillfredställelse, det elektromagnetiska fältet bli något avbrutet och ett blödande av energi kan uppstå.

De flesta människor i ert nuvarande samhälle har motsägande frågor om deras sexualitet och sexuella uttryck. Sexualitet är något som kan förena två själar till en salig enhet som ett, men det kan också uttrycka en som En. Det är kvalitativa aspekten av deltagarnas intention som avgör nivån av specifikt chakraflöde, oberoende av om det görs i det högsta klargörandet.

Är det inte ironiskt att många av er når er bästa och högsta balans i era liv när er kropp väl upphör med att producera sex hormon.

Ja, frigörandet av kundalini, av chi, genom en sexuell akt är bland de kraftfullaste energierna som finns för mänskligheten. Det har använts för gått och fallit till slösande förskingring. Det viktiga är intentionen.

När det finns en sexuell attraktion tillsammans med omsorg och ömsesidig respekt kan det bli oerhört sensuellt, vackert och heligt. Det kan föra anden till högre riken, tillsammans med treenigheten av kropp, sinne och själ. När detta inträffar, särskilt mellan medlemmar av samma själsgrupp, så finns det ett energiintryck och en synergistisk effekt som är extremt välgörande på många nivåer.

Sexualitet är det naturliga uttrycket för kärlek som blommar mellan själar. Det kan vara det högsta uttrycket av kärlek mellan människor, oberoende av kön. Det kan också bli en källa för skuldkänslor, en källa för kontroll, och en källa för dömande och vridna uppfattningar. Det kan bli en källa för självupphöjande, och ett begär, särskilt hos män då den manliga sexualiteten är starkt kroppsligt förankrad. Som sådan är den ofta missförstådd och även oftare missanvänd.

Relationer bör vara baserade på överenskommelser, och friheten för detta uttryck bör äras, men ändå optimalt i linje med de högre chakra. Dominans av en över den andra är inte förenligt med sann kärlek i relationer av någon sort.

Höga intentioner inom sexualitet är extremt välgörande på alla nivåer, fysiskt, mentalt, och andligt. Det kan vara en källa för föryngring och förnyelse. Men en del väljer sexuella uttryck som är på gränsen till sedeslöshet, manipulation, girighet, självupphöjning, erövring och ett sorglig missanpassad begär för fysisk orgasm.

Utan dömande säger vi er att sexuell energi är en gåva av sublim utsökthet och när den används med högre intention så erbjuder den en glimt av den heliga orgasmiska saligheten av de himmelska rikena. Det är en livskraft och bör användas vist, inkluderande kroppen, sinnet och det spirituella.

När ett sexuellt uttryck väl är valt, är dess ansvarsfull utvecklande med högsta intention, genom hjärtedelande och kärlek en aspekt av kristallin oklanderlighet.

OLÖSTA ENERGI BLOKADER

Mästare på er slutliga väg av Mästarskap, de flesta av era större frågor har redan tagits om hand om och vi hedrar er för det. Vad som finns kvar kan dock vara svåra att konfrontera. Och det är viktigt att konfrontera alla olösta frågor och energier.

Vi säger detta utan dömande. Vi påpekar detta för att assistera er. För med tiden måste allt tas upp. Ju mer avancerade ni blir, desto svårare kan det bli att soppa upp de sista återstående bitarna av oupplösta frågor, för de är ofta väl gömda. Den olösta energin, de sista frågorna kan bli polariserat bortstötta från ert mentala fält, bortglömda i resterna av många liv. Kära Hjärtan, ta tid för en självöversyn i multidimensionell Mer-Ka-Na aspekt. Var snälla och avgör vad som finns kvar att arbeta på.

POLARITETS FYSIK

Mästare, ju närmare ni kommer till ljuset desto mer attraherar ni mörkret. Ljuset attraherar insekter. Ju mer ni avancerar desto mer kritik får ni, och det kräver vishet att hantera.

Polaritetsaspekten av ”Lagen om att Motsatsen Attraherar” kommer här med i spel. Från ett visst avstånd så är vad som händer elektromagnetism. Ren positiv energi har den största magnetiska attraktionen till negativ energi. Då ert inre ljus skiner starkt så ökar den magnetiska motpolen. Det kan hanteras, men ni måste ha ljuset, ödmjukhet, styrka och disciplin för att värja er.

Så att hantera attacker, den starka energin av avundsjuka, hat och ilska likaså är en viktig del av pusslet för att uppnå Mästarnivån av oklanderlighet.

Hur hanterar ni detta? Ta inget personligt är kanske lättare sagt än gjort, men det är ganska sant. Er bibel talar om att vända den andra kinden. Men det betyder inte att ni ber om ursäkt när någon trampar er på foten. En del av paradoxen är att i själva verket stå upp för sanningen. Men det betyder att ni inte trampar andra på foten, medvetet eller på annat sätt. Förstår ni?

Att stå i er sanning är ett fridfullt agerande. Det är ett välvillig uttryck för aggression som tillåter nåd och värdighet, som kan behållas på båda sidor av alla konflikter eller attacker. Det skickar den attackerande energin tillbaka till sin källa, men utan elakhet utan med kärlek.

Var och en av er har en möjlighet att stå i oklanderlighet inom alla konflikter. Ni kan hantera konflikt, utan att ta del i den. Förstår ni? Hantera det, inse det från en ståndpunkt av emotionellt avståndstagande, som observatören, och det är inte lätt, men det är Mästarens sätt. Det är hur ni ”Inte tar något personligt” ni tar ett avstånd från er emotionella reaktion.

Var och en av er har möjligheter att vara oklanderliga varje dag. Scenariot i vilket ni inser era egna felaktigheter, er egen konflikt med integritet, är den dagen då ni omfamnar oklanderlighet på Mästarnivå, och det är i själva verket er resa. Likaså, den dagen när ni står i er sanning med en villighet att erkänna en annan persons sanning, så omfamnar ni oklanderlighet.

Det gudomliga sinnet uppnås bara, bara tillgängligt genom kristallin Mer-Ka-Na samstämmighet, med kristallina tankevågor. Kristallin tanke är bortom och ovan känslor, ovan småsinta känslor. Det uppnås i ett avståndstagande. Det är den kristallina sjön av Shamballa, av ett sant Nirvana, lika slät som glas, inga vågor som snedvrider dess spegelbild.

AVSLUT

Som avslut ger vi er vår välsignelse och tacksamhet för ert sökande.

Vad är mer värdefullt än ert liv och dess gudomliga ändamål?

Er roll nu och imorgon är att evigt söka uppfyllelse, förståelse och oklanderlig utveckling. Ert gudomliga uppdrag kan och kommer att skapa en vacker förening av ändamålsenlig upplevd verklighet… att dansa i ett glädjefullt stjärnljus och projicera strålarna av denna kristallina skönhet på alla runt omkring er.

Det finns ingen extas som är mer överlägsen än att uppnå det Gudomliga Sinnet. Det är därför som ni är här. Ni är riket av Skaparskap, av Mästarskap, och ni är mycket närmare till dess fysiska manifestation än ni anar. Mina Kära, NI skapade Upplyftningen, och den kommer nu. Vi ärar er. Den förebådade tiden som ni har drömt om väntar på er Mina Kära.

Jag är Metatron, och ni är älskade.

Och så är det.

Kanaliserat av Tyberonn – Tyberonn@hotmail.com / www.Earth-Keeper.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE