Followers

Labels

Wednesday, June 8, 2011

SVENSKA: Hilarion 5 - 12 juni

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff
5 – 12 juni, 2011

 
Älskade Ljusarbetare!


Energierna i dessa tider är mycket intensiva och sporrar många av er till att vilja gå djupt in i er själva och söka en mer medveten förbindelse med ert Sanna Jag.  Det har varit många lager och masker som ni har iklätt er under er nuvarande livstid och från en del tidigare livstider som vid den här lägliga tiden kommer upp för bekräftelse och förlösning. Många av dessa masker ni har burit har lagts på för självförsvar, då ni lärde er tidigt i livet att det var nödvändigt för att ni skulle kunna leva era liv i relativ frid, vända andra kinden till så att säga, för att få godkänt från er familj och nära och kära.


Nu, under dessa intensiva energier, börjar dessa masker och lager sjunka undan och försvinna så kvickt som ni kan urskilja dem och se dem för vad de är och är villiga att låta dem gå. Allt handlar om insikt av vem ert Sanna Jag är och detta kommer att vara en pågående process i de tider som ligger framför er.  Ni återknyts till ert Högre Jag och när ni släpper den person ni var i går kommer det att bli en övergående känsla av förlust och sorg.  Stanna inte för att fånga upp den processen, för allt som behövs är att inse vad det som kommer upp innebär för er, välsigna det för lektionerna och den expansion det har fört med sig och se det försvinna.


De av er som fastnade i återupplevandet av ert förflutnas erfarenheter kommer att ha det svårare att släppa det, men vet att ni har verktygen inom er för att göra det.  Beslutsamhet och uthållighet är nyckeln och förmågan att lösgöra er från alla känslomässiga laddningar och återkommande mentala mönster inom situationen ni för närvarande arbetar er igenom.  Det är en tid av självreflektion och inåtvändhet, för när dessa lager och masker faller bort skiner mer av ert Sanna väsen fram och mer av er egen personliga kraft och suveränitet återkommer till er för bekräftelse och något att vara tacksam för. 


Var och en av er är ett gudomligt barn till den Högste Fadern/Modern Gud.  Er närvaro här på Jorden som ni återansluter med er Gudomliga Essens bidrar till att skapa och uppehålla den kritiska massa som behövs för att Ljuset skall kunna fortsätta att växa och expandera genom var och en och allting på, inom och runtom Jorden.  Detta var och är er primära funktion och ni har gjort detta med stor hängivenhet och uthållighet till den grad att framgång har uppnåtts på vägen till Uppstigning av er planet och alla människor, män, kvinnor och barn som bebor Henne. 


När ni fortsätter att arbeta er igenom känslor av tröghet, slöhet, trötthet, irritation, håglöshet, värk och smärtor i olika punkter på kroppen som skiljer sig varje dag, kom då ihåg att vårda er själva och varandra, för ni är alla i detta tillsammans och att hålla ihop är av ömsesidig nytta och för det högsta goda av allt.  Det finns kraft i grupper, antingen det är en familjeenhet eller om ni går med i en världsvid meditationsgrupp för att förankra mer Kosmiskt Ljus och Kärleksenergier in till kärnan av Jorden.  Att hitta energin varje dag för att upprepa era dagliga övningar eller affirmationer kommer att hjälpa er att ytterligare vitalisera er.


Ni är alla mitt i processen för Uppstigning och detta är en mycket spännande utveckling, för det betyder att ni är framgångsrika i det arbete ni kommit hit för att göra.  Trots alla aktuella framträdanden på det sätt som ni kanske känner, så ÄR ni på väg framåt och är på den rätta vägen.


Tills nästa vecka – I AM Hilarion

Marlene Swetlishoff – www.therainbowscribe.com
Svensk översättning: Gertie - www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

Sunday, June 5, 2011

Italiano - St. Germain OGNUNO PUÒ ASCENDEREMaestro Asceso Saint Germain
5 giugno 2011OGNUNO PUÒ ASCENDERE


Quando l'ascensione di massa si verifica, le mie chelas si riuniranno ai livelli superiori, non livelli inferiori. Chiunque passerà alla quinta dimensione  si riunirà in questo momento. Tutti si incontreranno nel momento non lineare, che l'ascensione si verifica. Questo incontro non avrà bisogno di presentazioni o riconoscimenti. Nessun marchio di riconoscimento entrerà nella musica collettiva delle arpe degli Angeli ,  Nessuna porta principale si aprirà, solo la risposta di un gesto divino, che porterà l'uomo alla luce. Chiare Canalizzazioni  vi spingeranno nella direzione data dagli esseri angelici. Sigillerete la co-creativa danza , con una risposta di maestria, e scompariranno dai cambiamenti atmosferici, del giorno e della notte,trasformandosi in luce dal cuore che non cambia mai. I Maestri vi ispireranno, la propria consapevolezza, mentre l'ascensione continua. Muovetevi verso la direzione della luce, così come appare nella vostra nuova consapevolezza.

Quando questo momento arriverà, nessuno di un altro livello di coscienza, sarà in grado di essere consultato. Lasciate all'ascensione la vostra  attenzione completa, permettendo al momento di portare tutto ciò che è necessario. Dopo che la profonda consapevolezza ha completato il suo cambiamento, nella vostra composizione molecolare,pochi sognatori risponderanno al tentativo di contatto degli altri. Si consideri che il contatto non è essenziale, perché la loro scelta è stata quella di non ascendere ora. Quando la porta si chiude sulla densità, il nuovo mondo non sarà così denso, come è stato per migliaia dei vostri anni. Chiudere la porta agli altri ascendenti significa, che coloro che non sono ascesi hanno bisogno d'altro o un più attivo risveglio.

Miei carissimi. i concetti di rapimento differenziano su una considerazione importante: la "accettazione di Cristo come Salvatore", da parte di colui che è ascendente. Nell'ascensione, la coscienza di Cristo agisce come catalizzatore, non un desiderio di ego o il proprio credo. La Scelta fornisce anche un'altro contributo facoltativo nell'ascensione: in ascensione, come nessuno scompare aldilà del blu. Essa comporta credo e decisioni ancora e ancora. La scelta di una direzione è un approccio più consapevole. il rapimento è la fantasia dell'uomo, non è l'ascensione. Cerca  di non confonderli. l'interpretazione mentale di una sintonia psichica di una ascensione, diviene  un concetto importante, per costruire nella teologia cristiana. Solo l'ascensione è accurata. Niente altro scompare nel piano maestro ..

I bambini potranno salire come i loro genitori. Nessun bambino sarà lasciato indietro, o animali in questo corso. Tutti gli esseri umani e animali domestici, possono ascendere insieme. Una volta che la scelta viene effettuata riguardo la chiamata dei genitori, tutti saranno chiamati. Se uno dei genitori non qualifica per l'ascensione, il bambino che può andare andrà, e qualsiasi apprendimento che necessitano per essee più consapevoli possibile per scegliere di lasciare o meno. I genitori non hanno bisogno di essere preoccupati per il destino dei loro figli.

Cercate  di osservare come reagiscono agli eventi giornalieri. Nessuna reazione o rigidità alle vecchie creazioni di eventi, significa che c'è la disponibilità a salire. Nuove rigidità  dopo che le  vecchie rigidità sono state annullate, significa che c'è più lavoro da fare. Chiarire turbamenti hanno anche bisogno di nuovi atteggiamenti sulle configurazioni della vecchia energia. Essere calmi è un contributo per l'umanità. Calmi, chiari e attenti è risvegliati nella coscienza. Allarmismi, contrazioni e disturbi provengono tutti dalla sfiducia mentale della creazione divina. Rinunciate a tutti gli atteggiamenti di contrazione adesso, in quanto non stanno permettendo alla luce di fluire attraverso il condotto che può consegnarlo ad altri.

Aprite il cuore contratto, una volta per tutte. Si tratta di una creazione delle vostre paure mentali, non il sogno di un Maestro. Per questo sono azioni difficili , per coloro che vi assistono alla causa ,di questi atteggiamenti mentali, per essere rivelati.  Che ben vengano  queste rivelazioni,  in quanto danno la possibilità di abbandonare il controllo, della vostra mente,  in modo da poter riparare il disturbo energetico,  e accettare le difficoltà con amore. Portare fuori questi meccanismi,  di controllo mentale,  fuori dal nascondiglio,  deve essere fatto,  per mettervi fuori dalle loro grinfie.   I Maestri non ce li hanno.

Che tutto sia a posto - senza conciliare oltre che i doni della vita della consapevolezza.

Io sono ciò ,
sono
il maestro asceso St. Germain

Traduzione: Mario Saturday, June 4, 2011

SVENSKA: Hilarion 29 maj – 4 juni, 2011

Veckomeddelande från Saint Hilarion
Via Marlene Swetlishoff
29 maj – 4 juni, 2011Älskade Kära,


Då ni för era vardagliga liv, tag tid att vara ute i Naturen och sug i er Solens strålar i åtminstone fem minuter varje dag. Det finns helande och energigivande kvaliteter i dessa strålar som är mycket välgörande för de som vandrar på Energihöjningens (Ascension) väg. Visualisera små solar som kommer in i varje chakra med start uppe i kronchakrat och sedan hela vägen ned till rotchakrat, och försök att se dem pulsera och expandera. Denna övning kommer att hjälpa er att komma samman med er Ljuskropp och konstruera en starkare kontakt.
 

Att även promenera 15 minuter varje dag är fantastiskt för att se till att era energifält flödar som de ska och att inga blockeringar uppkommer. Djup magandning är mycket hjälpsamt för att inhalera de nya praniska energierna som nu finns i atmosfären runt omkring er. Att dricka två glass vatten det första som sker vid uppstigandet på morgonen är bra, likaså ett halvt glas ca en och en halv timme före varje måltid och ett glas innan ni går och lägger er, och självklart, närhelst ni är törstiga. Dessa dagliga aktiviteter tillsammans med era vanliga spirituella rutiner, kommer att göra det mycket lättare att acklimatisera er till de högre frekvenserna.

 

De underliga vädermönstren kommer att fortsätta och det är bra att ni alla ber om beskydd åt de människorna då vädermönstren visar sig på olika platser över hela Världen. Detta är de tunga energierna som blir upprensade just nu och det finns inga andra sätt för dessa rensningar att ske och inga vägar runt var och när de sker. Kom ihåg, att varenda en av er är på väg att bli strålande Varelser av Ljus, så också er Planet, då Hennes kärna strålar mer Ljus inifrån koncentrerade cirklar genom alla lager till ytan och ut till atmosfären.
   


Detta är en god tid att gå djupt inom er själva för att finna stillhet så länge som ni har möjlighet, därför att anknyta med er kärna är absolut nödvändigt för att upprätthålla harmoni och balans under dessa kaotiska tider. Avse alltid det Högsta Goda för alla och var beredda på att många omkring er kommer att försöka göra er till ”avstjälpningsplatser” på grund av era Ljus. Kom då ihåg att det är en indikation på att de Kosmiska Energierna av Kärlek som flödar på er Planet arbetar med reningen av alla som inte kommer och inte kan stiga in i femte dimensionens frekvenser.Håll fast vid era Högsta visioner av det Högsta Goda för alla, Älskade Kära, för ni är grunden för allt som är gott och hälsosamt under dessa förändringens tider.Till nästa vecka...Jag ÄR Hilarion.
 
Marlene Swetlishoff – www.therainbowscribe.com
Svensk översättning: Maria Sundstedt - www.st-germain.se

©2011 Marlene Swetlishoff

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE