Followers

Labels

Sunday, May 31, 2015

Hellenic -- Οι Σείριοι Αδελφοί του Φωτός: ”Ακούστε και αισθανθείτε τους εαυτούς σας – τι είναι αυτό που πραγματικά σας φέρνει Ευτυχία “
Οι Σείριοι Αδελφοί του Φωτός: ”Ακούστε και αισθανθείτε τους εαυτούς σας – τι είναι αυτό που πραγματικά σας φέρνει Ευτυχία “

(13-5-2015)


Πολυαγαπημένα Αδέλφια της Γης – σας καλωσορίζουμε – είμαστε οι Σείριοι Αδελφοί και χαιρόμαστε που μπορούμε και αγγίζουμε το επίπεδο της ύπαρξής σας με τα λόγια μας.

Συμβαίνουν πολλά πράγματα επάνω στη Γη – ναι, γίνονται πολλά – διάφορες ρυθμίσεις και ευθυγραμμίσεις, τα ενεργειακά σας πεδία και όλο το σύστημα του ενεργειακού σας σώματος – όλα τους επεκτείνονται σποραδικά και ρυθμίζονται εντελώς από την αρχή. Αυτό μπορεί να παράγει κούραση και ακόμη και εάν κοιμόσαστε αρκετά – είναι πάλι πιθανό να έχετε ακόμα την αίσθηση αυτή – ότι δηλαδή χρειαζόσαστε περισσότερη ξεκούραση και ανάπαυλα. Τα ενεργειακά σας πεδία αναδομούνται και ο καθένας σας συμβάλει σε τούτο με πολύ προσωπικούς τομείς και εργασίες του – στις οποίες η επικέντρωση και η προσοχή είναι μεγαλύτερες. Να ξέρετε απλά – ότι οι ιατρικές ομάδες από τον αιθερικό κόσμο κάνουν καταπληκτική δουλειά και ότι προσαρμόζουν και ευθυγραμμίζουν τα σώματά σας στις συχνότητες που αυξάνουν.

Saturday, May 30, 2015

Hellenic -- Ασκήσεις Αφύπνισης – και Περισσότερης Ενέργειας

Ασκήσεις Αφύπνισης – και Περισσότερης Ενέργειας

intuitive

ΑΠΟ ΤΗΝ JULIA GRIFFIN

Πηγή: http://ourfamilyofthestars.blogspot.pt/2015/05/english-exercises-for-awakeningand-more.html

Εφαρμόζω τις ασκήσεις αυτές καθημερινά. Δουλεύω με την πρώτη και δεύτερη άσκηση στους πρωινούς μου διαλογισμούς, και με τον τρίτη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι ασκήσεις αυτές θα σας βοηθήσουν να βρείτε τη σύνδεση με τον εσώτερό σας εαυτό, οραματιζόμενοι τις επιθυμίες σας, καθώς και για ν’ αποκτήσετε περισσότερη ενέργεια.  

MEDITATION -- ELIBÉRARA COLONIILOR! 30 MAI 2015

Sîmbata, Mai 30, 2015
Romîna -- MEDITATIE: ELIBERAREA COLONIILOR! 30 MAI 2015
Publicat pe 26/05/2015
ELIBÉRARA COLONIILOR!  30 MAI 2015Este timpul de a trece din nou la actiune! Este timpul de a lua destinele lumii noastre în propriile noastre mîini! Aceasta este cauza pentru care ne vom întîlni deci în gupuri, mici si mari, individual sau în cupluri, pe data de 30 Mai al acestui an. Multi dintre noi se vor reuni si vor asista la Strapungerea Operatiilor Multidimensionale ale Sistemului Solar (MOSS), pentru a sustine fortele Luminii care sunt în acest moment în curs de a elibera Sistemul nostru Solar, de ultimele ramasite ale întunericului.

În trecut, multe fiinte omenesti traiau fiind ostateci în sclavie, în cea mai mare parte a coloniilor de-alungul Sistemului Solar, care apartineau diferitelor programe spatiale secrete.


În 2012, fortele Luminii au scos din sistemul nostru Solar, toate programele spatiale secrete si coloniile lor care nu erau protejate direct de catre grupul Himera.

Din nefericire, un numar relativamente slab de colonii si de statiuni de implantare de-alungul Sistemului Solar a fost protejat de catre Himera, cu bombe strangelets, si exista înca fiinte omenesti care traiesc acolo în sclavie, si în general amploarea abuzului ritual în aceste colonii, depaseste cu mult ceea ce oamenii au trait pe Pamînt.

Aceste colonii sunt acum în curs de a fi eliberatede catre fortele Luminii în faza actuala a lui MOSS (Operatiuni Multidimensionale ale Sistemului Solar), si oamenii care au fost capturati acolo, sunt în curs de a fi eliberati si primesc vindecare.

O parte foarte sensibila si critica a operatiilor de eliberare se va produce Sîmbata 30 Mai. Fortele Luminii au solicitat sprijin din partea popuatiei omenesti de la suprafata, în asa fel încît operatiile de eliberare sa se desfasoare cu cît blînd si cît mai pacific posibil.

Vizualizarile noastre si meditatia, vor sustine agentii fortelor Luminii în realizarea acestui obiectiv. Puneti-l în circulatie! Trebuie sa ajungem la cît mai multi oameni, în asa fel încît masa critica de oameni facînd aceasta, sa fie atinsa. Va rog publicati pe siteu-rile voastre si bloguri.

Noi toti vom face aceasta activare în acelasi timp, la ora 14si 11 minute, ora avansata a Pacificului. Aceasta echivaleaza la 17:11pm HAE la New York (si ora Montreal în Quebec), la Londra, si 23:11 pm CEST în Europa centrala (si ora Paris în Franta).

Instructiuni:

1.   Relaxati corpul si spiritul vostru fiind atenti la respiratia voastra, timp de cîteva minute

2.   Vizualizati fortele Luminii eliberînd toate coloniile programului spatial secret, de-alungul Sistemului Solar, eliberînd toate fiintele constiente la ora actuala capturate acolo, si scoateti dupa aceea toate entitatile întunecate din toate aceste amplasamente. Vizualizati acest proces avînd loc dea-lungul ansamblului Sistemului Solar, pacific si blînd. Vizualizati Sistemul nostru Solar în sfirsit a fi liber de întuneric si de sclavie, liber de toate fiintele nefaste si entitati corupte.

3.   Vizualizati un viitor nou stralucitor pentru Sistemul nostru Solar, cu toate rasele cosmice diferite si traind în pace si armonie. Vizualizati omenirea fiind intodusa în imensitatea Sistemului nostru Solar, oamenii apreciind frumusetea sa, calatorind de la o luna la alta luna, si din planeta în planeta, în navele Luminii.

Am asteptat acest moment timp de 15 ani. A trecut mult timp de la eliberarea planetei X! Cu bucurie, pot în sfîrsit sa transmit acest mesaj codificat la persoanele cheie din colonii:

L4/Light is ON


Dupa ce toate coloniile vor fi eliberate, fortele Luminii vor converti cladirile si infra-structurile acestor locuri pentru beneficiul si placerea omenirii, care vor fi în masura sa viziteze aceste locuri, dupa Primul Contact. Coloniile vor fi asfel transformate din locuri de suferinta, în locuri de bucurie.
Strapungerea pentru Sistemul nostru Solar este aici, Pamîntul este urmatorul!

Actualizarile referitoare activarii Eliberarii Coloniilor! Linkuri-le urmatoare:

Franceza – postat la: Engleza oferind access la video-uri traduse în 24 de limbi


Translation:
Star Child

Français -- MEDITATION: LA LIBÉRATION DES COLONIES! 30 MAI 2015Publicado a 26/05/2015
LA LIBÉRATION DES COLONIES!  30 MAI 2015


Il est temps d'agir à nouveau! Il est temps de prendre le destin de notre monde dans nos propres mains! C'est pourquoi nous nous rencontrerons donc en groupes, petits et grands, individuellement ou en couples le 30 Mai de cette année. Beaucoup d'entre nous vont se rassembler et assisterons à la Percée des Opérations Multidimensionnelles du Système Solaire (MOSS) pour soutenir les forces de la Lumière qui sont en ce moment même en train de libérer notre Système Solaire des derniers vestiges de l'obscurité.

Dans le passé, beaucoup d'êtres humains vivaient en étant des otages en esclavage dans la plupart des colonies à travers le Système Solaire qui appartenaient à divers programmes spatiaux secret. 


En 2012, les forces de la Lumière ont enlevés de notre Système Solaire tous les programmes spatiaux secrets et leurs colonies qui n'était pas directement protégés par le groupe Chimère.

Malheureusement, un nombre relativement faible de colonies et de stations d'implant à travers le Système Solaire a été protégé par les Chimères avec des bombes de strangelets et il y a encore des êtres humains qui vivent là-bas dans l'esclavage, et généralement l'ampleur de l'abus rituel dans ces colonies surpasse ce que les gens ont vécu sur Terre.

Ces colonies sont maintenant en train d'être libérés par les forces de la Lumère dans la phase actuelle de MOSS (Opérations Multidimensionnelles du Système Solaire), et les humains qui ont été capturés là-bas sont en train d'être libérés et reçoivent de la guérison.

Une partie très sensible et critique des opérations de libération se produira le samedi 30 Mai. Les forces de la Lumière ont demandé le soutien de la population humaine de la surface, de sorte que les opérations de libération procèdent le plus en douceur et le plus pacifiquement que possible.

Nos visualisations et méditation vont soutenir les agents des forces de la Lumière dans la réalisation de cette objectif. Nous pouvons le faire! Faites-le circuler! Nous devons atteindre beaucoup de gens, de sorte que la masse critique de gens faisant ceci soit atteint. S'il vous plaît publiez le sur vos sites et blogs. 

Nous allons tous faire cette activation en même temps, à 14 heures 11 minutes, heure avancée du Pacifique. Cela équivaut à 17:11 pm  HAE à New York (et heure de Montréal au Québec), à Londres et 23:11 pm CEST en Europe centrale (et heure de Paris en France)

Les Instructions:

1. Détendez votre corps et votre esprit en regardant votre respiration pendant quelques minutes

2. Visualisez les forces de la Lumière libérant toutes les colonies restantes du programme spatial secret à travers le Système Solaire, libérant tous les êtres conscient actuellement capturés là-bas, et retirer toutes les entités obscures de tous ces emplacements. Visualisez ce processus prendre place à travers l'ensemble du Système Solaire pacifique et en douceur.Visualisez notre Système Solaire enfin être libre de l'obscurité et de l'esclavage, libre de tous les êtres maléfiques et entités corrompus.

3. Visualisez un brillant nouvel avenir pour notre Système Solaire, avec toutes les différentes races cosmiques y vivre dans la paix et l'harmonie. Visualisez l'humanité étant introduit à l'immensité de notre Système Solaire, les humains appréciant sa beauté, voyageant de lune en lune et de planète en planète dans des vaisseaux de Lumière.

J'ai attendu ce moment depuis plus de 15 ans. Beaucoup de temps a passé depuis la libération de la planète X! Avec joie, je peux enfin transmettre ce message codé pour les personnes clés dans les colonies:

L4/Light is ON

Après que toutes les colonies seront libérés, les forces de la Lumière convertirons les bâtiments et les infrastructures de ces lieux pour le bénéfice et le plaisir de l'humanité, qui seront en mesure de visiter ces endroits après le Premier Contact. Les colonies seront ainsi transformés à partir de lieux de souffrance en des lieux de joie.
La Percée pour notre Système Solaire est ici, la Terre est la suivante!

Les mises à jour au sujet de l'activation de la Libération des Colonies! aux liens suivant:

Friday, May 29, 2015

Romîna – Constiinta Cosmica îsi reitereaza mesajul urgent Constiinta Cosmica, 10 mai 2015

 Constiinta Cosmica îsi reitereaza mesajul urgent
Constiinta Cosmica, 10 mai 2015
Constiinta Cosmica îsi reitereaza mesajul urgent

 
Entitatea care se numeste Constiinta Cosmica este disponibila. Va rog sa continuati.

Fiti bine-venita, Contiinta Cosmica, si va multumim ca va gasiti alaturi de noi astazi, pentru reuniunea Rainbow Phoenix din 10 Mai 2015. Will Berlinghof va fi vocea mesajelor voastre, Joan Mills va fi intervievatorul si moderatoarea. Legea Luminii, Legea Iubirii, Legea Recunostintei si Legea Unitatii au fost invocate. Aveti vreo problema sau un eveniment oarecare pe care ati dori sa-l discutati acum ?
Multumesc.

Într-adevar, aceasta Constiinta, aceasta Constiinta Cosmica, are un mesaj general de introducere. General în sensul ca se adreseaza multimii, si nu numai unora. Este un mesaj pe care  aceasta Constiinta la emis de multe ori în trecut, dar circumstantele de pe planeta, pe Mama Pamînt, circumstantele în care umanitatea se afla, si ceea ce se întîmpla în omenire si pentru omenire, fac din acet mesaj atît de des reiterat, un apel de o mare urgenta, caruia trebuia sa fiti atenti din nou, deoarece energiile de pe planeta sunt de o asa natura, ca aceasta perioada, despre care aceasta Constiinta a vorbit atît de des în ultimii ani, devine din ce în ce mai critica si cruciala din zi în zi.

NEDERLANDS -- Suzan Lie mei 2015 Arcturische Morgen BoodschapSuzan Lie mei 2015  Arcturische Morgen Boodschap

    “Ik, Lady Leto, richtte me op jullie met een liefde die vrij is van alle illusie. Ik ben blij dat jullie je weg hier naartoe hebben gevonden om deel te nemen aan het proces van loslaten en je zelf te beschermen tegen de illusie. Maar voordat jullie dat kunnen doen, moet je eerst begrijpen wat een illusie is. Een illusie is als een cocon die je om je heen en in jezelf schept terwijl je vleugels groeien en je leert hoe te vliegen.”

“Hoe creëer je die illusies? Sommige illusies werden aangeleerd door jullie autoriteit mensen, toen je kind was en andere creëerde je zelf door je vrees voor het onbekende. Als je in een situatie zit waarover je onzeker bent als je die onder ogen ziet, dan creëer je een bedekking waarvan jij denkt dat die gemakkelijker is om mee om te gaan. Dit proces begint met de onzekerheid over je vermogen om in elke situatie sterk te staan. Dan ‘wens’ je je een situatie als een bepaalde wijze waarop je je behaaglijker/comfortabeler voelt. Dan gaat die wens over in een ‘verwachting’. Die verwachting bestuurt dan je ‘waarneming’.
Dit is een Uittreksel uit: Dertig Sluiers van IllusieArcturische Ochtend Boodschap
Het is het NU om ALLE Illusies Vrij te Geven    21 mei 2015


 
Uittreksels uit Dertig Sluiers van Illusie

ALS ILLUSIE WORDT VERWIJDERD, DAN IS ALLES DAT
OVERBLIJFT DE WAARHEID.

Het Bos

 Het bos is groen en prachtig met veel ongewone bloemen en bomen. Het weer is ‘weer-loos’(zonder weer)omdat het volmaakt is. Ik kan geen buiten temperatuur voelen. Het briesje is zacht en liefkozend zoals zachte bladeren die boven op mij worden gewaaid, maar dat geen van de haag-bloemen doet bewegen. De vochtigheid schijnt uit de Aarde op te komen. Er zijn geen stromen of rivieren die ik kan vinden en er is absoluut geen regen geweest sedert ik hier kwam; maar alles heeft een lichte dauw, zelfs als de zonnen hoog boven je hoofd staan.

Thursday, May 28, 2015

Traditional Chinese -- 【天狼星母艦】2015年五月二十六日信息更新Sirian Mothership 26 May 2015
【天狼星母艦】2015年五月二十六日信息更新
The elite are so intertwined with the common man as to become one in daily life, so are encouraged to work for benefit of collective human good. However they take our attempts at dialogue to resolve problems of social inequality as a sign of weakness. The current leadership has no intention to change their despotic ways, so they will be replaced with rulers who have self-discipline to see through the heavy lifting of clearing out all corruption.
 As time condenses into your experience it further processes your metamorphosis into a Fully Conscious Being of Light. You will find protection and cover in the light, when your kundalini is unlocked you will be plugged into reality to such an extent that you can outlive anything that may come your way. When faced with the unknown you may tend to let yourselves freeze, nevertheless state clearly and with energy your intent to move into the light and it will be so.

精英分子與普通民眾間錯綜複雜的關係,就在每日的生活來說成為和諧的一體,亦如此被鼓勵著為了整體人類的利益而一同合作。然而,他們把我們「解決社會不平等問題」的對話當作是軟弱的象徵。當前的領導階層並沒有意圖改變他們暴虐專橫的做法,所以他們將被那些「擁有自我修養、認清剔除所有腐敗墮落必要意義」的人替換掉。

Romîna -- Fratia din Sirius: 13 Mai 2015
Fratia din Sirius: 
« Ascultati si simtiti în sinele vostru interior  -  ceea ce va aduce Bucuria»

13 Mai 2015


Iubiti Surori si Frati de Lumina – fiti bineveniti – suntem fratia din Sirius, si suntem încîntati pentru ca ni sa permis sa vorbim cu voi la nivelul vostru de existenta.

Multe lucruri se petrec pe Gaia (Pamîntul) – unde au loc multe lucruri – multe ajustari si alinieri; cîmpurile voastre energetice si întreaga functionare a corpului vostru energetic – sunt întelese si complect reajustate în mod sporadic. Aceasta poate sa produca oboseala, si chiar daca dormiti suficient – este posibil sa aveti senzatia ca aveti nevoie de mai multa odihna si destindere. Se lucreaza asupra cîmpurilor voastre energetice, si fiecare dintre voi îsi adauga activitatile si sarcinile personale – asupra carora privim si ne concentram în special. Pur si simplu trebuie sa stiti ca echipe medicale din lumea eterica fac o munca minunata de aliniere si ajustare a inimilor voastre pe propriile voastre frecvente care progreseaza.

Wednesday, May 27, 2015

Mandarin -- Sirian Mothrship: 26:05:2015精英分子与普通民众间错综复杂的关系,就在每日的生活来说为成为和谐的一体,亦如此被鼓励着为了整体人类的利益而一同合作。然而,他们把我们解决社会不平等问题的对话当作是软弱的象征。当前的领导阶层并没有意图改变他们暴虐专横的做法,所以他们将被那些拥有自我修养,认清剔除所有腐败堕落必要意义的人替换掉。

由于时间在你们的体验中被压缩,它更深远的带动你们转型的进程,进入一种拥有全意识的光之存有境界。你们会发现在光中的守护与涵盖价值,这时你们的昆达尼里在被解锁,而你们将进入这样一种扩展的现实,能够比你们所应用的任何方式都要活的更久。当面对未知的情形时你们也许倾向于让自己固执僵化,不管怎样都应意图清晰并携带着能量以你的决心走入到光中,而它也将是如此。


从我们的母舰上我们看见许多人处于群众之中时犹如明亮的星光一般,因他们的内在之光正闪耀而出。伴随着伟大的知晓你们已发现保持前行势头的方法。如果你向上看就能够看见我们巨大的母船犹如明亮的灵气云朵。我们看到了你们的麻烦,也听到了你们的呼喊,同时我们向你们送出这些工具以消融你们限制的锁链并获得自由。这些工具会帮助指引并不论在梦想的世界或是行走于世间的生活中,从黑暗的袭击和扭曲事物欺骗你的手段中守护你。不过你拥有着内在的能量以通过这些。

ROMÎNA -- Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

ROMÎNA -- Nu mai avem NIMIC de pierdut, divulgînd publicului TOT ceea ce stim!!!

Va rugam copiati acest VIDEO, re-postati-l, re-comunicati-l, si subscrieti-l!The HAARP Report


Seceta în California cauzata de Chemtrails  08 Aprilie 2014


Publicat în 09/04/2014
NT: ’’Chemtrail’’- trasee de produse chimice împrastiate de avioane.

Aceasta este acoperirea cea mai intensa de geo-inginerie de aerosol (chemtrail) pe care am vazut-o, asupra unei arii populationale si producatoare de alimente, în timpul anilor de observatie a imaginilor prin satelit, si al studiului chemtrail-urilor. Aceasta productie intensa de chemtrail-uri, este o declaratie de razboi împotriva întregii Omeniri.

Firma HAARP si chemtrail-urile, sunt folosite pentru a reduce populatia omeneasca cît mai rapid posibil, producînd efectul secundar de a dezlantui catastrofa metanului arctic. În ultimii 5 ani, ventilatia metanului din arctic sa marit de 10 ori pe an. Înca o vara sau doua, si cazul de urgenta a metanului arctic va fi exponential, imparabil si terminal pentru 95% a vietii pe planeta Pamînt, doar în cîteva decade.

Aerosolurile geo-ingineriei împiedica TOATA ploaia pentru ca:

1)   Nu permit vîrful de încalzire al zilei, ceea ce împiedica formarea norilor,

2)   Creaza un strat de aer cald deasupra solului (inversiune térmica), care face dificila dezvoltarea unei furtuni,

3)   Nano-particulele hidroxidului metalelor absorb vaporul apei din aer, facînd ca umezeala sa dispara si sa se ridice temperatura ( opusul evaporarii, deoarece încalzeste aerul, în loc sa-l raceasca), si

4)   Aceasta reactie de încalzire reforteaza stratul de aer cald destul de sus deasupra solului (strat de inversiune), chiar în timpul noptii, împiedicînd formarea furtunilor nocturne.

Aerosolurile geo-ingineriei distrug stratul de ozon, permitînd ca razele ultraviolete letale (UV), sa atinga suprafata. Forma razelor UV care provoaca cancerul, este acel UV-B, care sa ridicat de la 0,6% în 2002, la 7,0% în 2014 (din totalul razelor UV care ating suprafata terestra.). Este o marire de 1070% în 12 ani.

Tuesday, May 26, 2015

Japanese -- シリウスの宇宙母船からのメッセージ 2015年 5月26日シリウスの宇宙母船からのメッセージ 2015年 5月26日
Tuesday, May 26, 2015
English -- Sirian Mothership 26 May 2015

エリート たちは日常の暮らしの中で一つになるように一般人と交絡しているので、人間の集合にとって好ましい働きをするように促されています。 しかし彼らは社会的な不平等を解決しようとの私たちの対話の試みを脆弱さの印ととっています。現在の指導陣は専制的な方法を変える積 もりがないので、あらゆる腐敗を解消する大きい飛躍を通じて自己抑制が出来る支配者に替えられようとしています。

あなた方 が光の完全意識体への変態を遂げるプロセスの経験に至るまで時間は濃密になってきています。あなた方は保護されていて、あなた方の中 でクンダリニーが起き出した時に自分の道に現れるあらゆる問題を解消してなお現実にしっかりとねざしていられるようになるでしょう。 未知のことに遭遇したときにあなた方は身が凍る思いをするかもしれませんが光の中に移ると言う意図を、明確にエネルギーをもって表明 するようになるでしょう。

Français -- La Fratrie de Sirius:Le 13 mai 2015La Fratrie de Sirius: « Ecoutez et sentez en votre for intérieur – ce qui vous procure de la Joie »

Le 13 mai 2015

Bien-aimés Sœurs et Frères de Lumière – soyez les bienvenus – nous sommes la fratrie de Sirius et nous sommes ravis d’être autorisés à vous parler à votre niveau d’existence.

Beaucoup de choses se passent sur Gaïa – oui il se passe beaucoup de choses – beaucoup d’ajustements et d’alignements, vos champs énergétiques et tout le fonctionnement de votre corps énergétique – sont étendus et complètement réajustés de façon sporadique. Cela peut occasionner de la fatigue et même si vous dormez suffisamment – il est possible que vous ayez la sensation d’avoir besoin de plus de repos et de détente. On travaille sur vos champs énergétiques et chacun d’entre vous y ajoute ses activités et des tâches personnelles – sur lesquelles on se penche et on se focalise en particulier. Sachez simplement que les équipes médicales du monde éthérique font un magnifique travail d’alignement et d’ajustement de vos cœurs sur vos propres fréquences qui progressent.

Castellano -- 'Avanzando Sin Pruebas' por Kris-Won 2015-05-17
----------------------------------------------------------   
ESPAÑOL
----------------------------------------------------------

Canalización
'Avanzando sin pruebas', por Kris-Won (2015-05-17)

Débora:  Hola.

A veces no solamente se ayuda hablando palabras, sino también movilizando energías.
Es lo que he hecho al entrar en el cuerpo.

English -- Sirian Mothership 26 May 2015


Sirian Mothership 26 May 2015


 The elite are so intertwined with the common man as to become one in daily life, so are encouraged to work for benefit of collective human good. However they take our attempts at dialogue to resolve problems of social inequality as a sign of weakness. The current leadership has no intention to change their despotic ways, so they will be replaced with rulers who have self-discipline to see through the heavy lifting of clearing out all corruption.

 As time condenses into your experience it further processes your metamorphosis into a Fully Conscious Being of Light. You will find protection and cover in the light, when your kundalini is unlocked you will be plugged into reality to such an extent that you can outlive anything that may come your way. When faced with the unknown you may tend to let yourselves freeze, nevertheless state clearly and with energy your intent to move into the light and it will be so.

 From our Mothership we see many in the populace look like stars lit up as their inner light shines on. With great awareness you have found ways to keep rolling forward. If you look up you can see our large ships as bright nimbus clouds. We see your troubles and hear your cries and we send you the tools to dissolve your chains of limitation and break free. These tools will help guide and protect whether in the world of dreams or in waking life from attacks of the dark, which twist and contort things to trick you. However you have the energy within to work through this.

The Divine Feminine is being recovered and with that comes spiritual insight and inner strength, yet with kindness and wise judgment. This will propagate out leaving many unprepared. Engulfed by apathy and indolence will be those following the masculine 'power over' principle. Rather support will be given to those that direct their lives from the words of their Sacred Heart, however make bare trying to do everything or please everyone, and shelve any grandstanding. White Buffalo Calf Woman takes form and her return will bring balance and harmony on Mother Earth.

 You are all at differing shades of spiritual evolution, however you all have the wherewithal to overcome all the obstacles placed on your path to higher light, although you may play down this reality. Realize dear ones the earth plane is yours to command. Yet faithlessness is on the increase, which is understandable as you are now very malleable.

 Limited consciousness is stressful, yet you may see the lighter side even in quite challenging times. Be assured that what you love and care for can not be lost and always returns new and better than before. All exist in perfect balance yet this may seem confusing and vague for some. Look with the eyes of the creator to see the harmony and balance in all. Your logical mind may be enticed to look for hard evidence for this and to test it to its limits. Duality and separation is well defended by the logical mind. However if you step outside of your perceptual habits you can find convincing and compelling evidence and learn new things and then shine with new understanding.

 The dark have got their hooks into your vital interests. However we will intervene to defend the population at time appointed by heaven. Listen to your intuition to empower yourselves in the meantime. They have overestimated their power. However no soul is unredeemable as all are of the Divine. All souls at times alternate between light and dark. Ask yourselves are you greater or less-than your failings or successes? Loving all makes you free.

   You are not seasoned enough yet to stand on your own. We know that many of you are very driven and want all the positive changes to happen at once. Rest assured there will be a redistribution of wealth to extent of the storehouses being emptied to feed the poor and hungry. Everyone will have all that they need and you will cast off subsistence and wage slavery. You will be pleasantly surprised by the splendour that is in store. The spell of poverty will be stymied. We can not yet intervene; however we send you our vibrations of love and light.

 Spiritual immaturity underlies violence and cynicism. Yet many feel uneasy by the thought of telling people lost to concerns of daily life about light and love, however as lightworkers it is your path to inform people in an efficient and well-defined way. Their upliftment is in the interest of the public good, and general welfare of all in a deep-rooted way.

 You have had to undergo extortionate money-lending practices perennially, and this was compulsory if you wanted access to money. So ubiquitous it is that it is easy to escape this realization. However all forms of media now exclaim the banking misconduct and it engenders a straightening out of the disorder, and the changes when made will be effective with everyone receiving their fair share.

 For too long now your wealth and living standard has fluctuated up and down, with people flocking into the big cities looking for a better life. With the coming changes will be an acute return to living in tune with the spirit of nature. You may be quick to dismiss the need to live naturally but this is a fallacy. Just one example; each and everyone of you has a Merkaba that when activated can by itself save your life by producing all the heat and energy needed to stay warm in cold conditions. Dear Ones you already have all you need within, and once you have achieved a high enough state of consciousness you may give light to all that you could ever wish for.

 The thing many of you most long for is to sow the seeds of love in communion with friends and loved ones, key to that aim is to humble yourselves and take another look at situations or things which at first glance look hopeless and find the hidden value. Go about your daily lives with prudence and calm, not letting situations or events bug you. Your guides and angels are helping your enterprise into light, and we believe that you can overcome your circumstances.

 We of the Sirian Mothership send you our hearty and warm greetings and you have our deepest respect. Duality is like a treadmill however this balance of opposites is about to change. You will be carried forward and impelled on to meet the light and divide you from the dark. When we return it will be a time of merrymaking and with us woven together as one. Fiery spirits will turn up toward the light and in the course of time all will just 'get it'. You have turned a corner and are in a good place to move forward and selfishness will take flight and be blown to the wind.

Thank you Sirian Mothership.

Phil LightBody.

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE