Followers

Labels

Saturday, August 25, 2012

FARSI - Kris Won -- 21:08:2012

MermaidsKris Won 21 August 2012کریس وون ۳۱ مرداد ۱۳۹۱

طی این مدتی که ما ارتباط نداشتیم ، من اقیانوسها و دریاها را پیموده ، پی گیر ماٌموریتهایی بودم که بزرگان ما به من سپرده بودند.

نام من ایریس (IRIS) است ، عضوی از نژاد آبزیان پری دریایی ، اصل و نسب من یکی از باستانی ترینها در نژاد من است و خانواده من نسلهای بسیار متمادی به دنیا آمده و رفته اند. از خیلی پیش از بوجود آمدن زیستگاههای آبی (مایع) که حتی بزرگترین و عاقلترین ها در جمع ما نمی توانند حدثی در مورد آن بزنند.

برای هزاران نسل ، ما کره (زمین) عزیزمان را با برادران روی سطح آن شریک بوده ایم … چنانکه برخی در جمع ما شما را *برادران هوا زی* می خوانند - و زمانهایی بود که کشتیهای دریانوردان ، لنجها و دارکارها (Darkars) سریعترین وسیله حمل و نقل مورد استفاده شما بودند ، ملاقاتها بین ما و شما بیشتر بود ، چرا که مردان اوقات خیلی بیشتری در دریاهای آبی رنگ سپری می کردند و شجاعانه آنرا از سویی بسویی دیگر می پیمودند.

ما (چه بسیار) ترانه های عشق خوانده ایم ، و نیز ترانه های جنگ روی عرشه بسیاری از کشتیهایی که بوسیله دریانوردان ساخته شده بودند. ما در بسیاری از شاخها و کوزه ها همراه با روحها نوشیده ایم ، و در آغوش گرفته ایم آن دریانوردان قوی و شجاع را ، و مبادله کرده ایم بی نهایت داستانها را که پیشینیان ما نقل کرده اند. افسانه هایی که ما قرنها حافظ آنها بوده و از پدر به پسر و دهان به دهان بازگو شده و زنجیره نسل ما را حفظ کرده است.

ما باتفاق یکدیگر (با دریانوردان) خندیده ایم ، برای هم داستانهای خنده دار فرهنگهای مختلف را گفته ایم که قلبهای ما را مملو از سرور و نشاط کرده و البته با شنیدن داستانهای غمبار نژادهای دیگر نیز گریسته ایم.

زمانی بود که شما موجودات با ریه های هوا زی ، ما با آبشش ها ، همانند برادرانمان ماهی ها ، صدها و شاید هزاران ملاقات با یکدیگر داشته ، و شبها زیر تلاٌلو ستارگان چشمک زن که روی سرهای خیس ما که از آب شور اقیانوس می درخشیدند ، در نهایت رفاقت و شادی گفتگو می کردیم.

آنگاه ، انسان کشف کرد چگونه مانند پرندگان پرواز کند و با مقایسه سرعت سفرهای هوایی و سفرهای آهسته اقیانوسها همچون مردان بی عجله گذشته ها ، انسانها از ما فاصله گرفتند و اتحاد باستانی ما به داستانی زیبا متعلق به گذشته بدل شد.

همانگونه که مردان روی سطح زمین معمولا انجام می دهند ، با گذشت زمان ، شما شروع به دستکاری حقایق و تبدیل اتحاد محکم و استوار ما به افسانه ای تحریف شده و خنده دار نمودید. ما به صورت موجودات هیولایی بخاطرها آورده شده ایم که به دریانوردان با ترانه های خاص اغواگرانه حمله کرده آنها را به قعر اقیانوسها کشیده غرقشان می کنیم.

پس از این مکث چندین ماهه ، می خواستم که اولین پیامی که بوسیله این کانال ارتباطی خود ، کریس وون ، می فرستم ، این مطلب را روشن کنم که تاریخ واقعی رابطه بین نژادهای ما و شما بسی زیباتر از آنست که شما تا به امروز شنیده اید

من اطمینان دارم و از خالق می خواهم که چنین شود ، در زمانی نه چندان دور ، و در جهانی بهشتی (مملو از عشق) ما دوباره با یکدیگر ملاقات کرده به دوستیمان ادامه دهیم ، همچون شبها و روزهای بسیار پیشین.

همه عشق من بر شما برادران و خواهران عزیزم ، نه ، همه عشق نژاد من بر شما برادران و خواهران عزیزم ، و دیگر بار یادآور می شود که آرزوی من ملاقات مجدد ماست … روزی … بزودی.

ایریس

Translator: Behi
Email: luisavasconcellos@hotmail.com

Sunday, August 12, 2012

Japanese - 光の星間評議会・・・彼らは私たちの無条件の信頼を必要としている。 2012年8月11日

光の星間評議会・・・彼らは私たちの無条件の信頼を必要としている。 2012年8月11日
http://www.pleiadianregression.co.uk/resources/_wsb_keyvisual.jpg 


アムナ・ラーよ、私たちは実行しています。私たちはこのメッセージをあなた方全てが見られ、伝達するようにウエブサイトに投稿したいと思います。今晩は、言ったとおりに、あなた方のそばに来ています。明日は、条件が整えば、あなた方の前に姿を現すので、あなた方の自身の中でこれに備えるようにしてほしいと思います。親愛なる皆さん、私たちはあなた方の助けを必要としていますので、瞑想をし、祈り、私たちを出迎えてください。私たちの存在を知り、光の勢力のためにはたらくことを誓った地球上の全てのあなた方ライトワーカーの助けを必要としています。先週末に、私たちは闇の勢力が私たちのプランを脱線させようというルートをたどり、再び世界の舞台であなた方のリーダーたちに私たちの姿を現せる点に至りました。あなた方の期待する時に姿を現さないと落胆する人がいることは知っていますが、舞台裏で何が起きているのかを知っているので、あなた方の信頼が大切です。あなた方の無条件の愛と同じく、無条件の信頼が必要です。信頼は、私たちが人類を支援するために働いていると言う知識と、完全なる受け入れのしるしです。

あなた方のタイムスケールは、私たちのそれとは違いますが、ポータルが開いているので、ギャップは狭くなっています。あなた方は時間がどのようにしてワープするかや、どのようにして見かけの上で収縮するかに慣れてくるでしょう。目で見えないとしても、柔軟で流動的な私たちの善意に対する信頼と私たちへの仕事への揺るがぬ支持がいかに必要なものであるかについて慣れてくるでしょう。あなた方の暮らしに対する私たちの常に変わらない支援とその感謝と言う事実を非常に多くの人が、受け入れていることを知っています。今は、あなた方の常に変わらない、地球の最善の進化のための私たちと私たちの仕事に対する信頼が必要です。今がその時であり、全ての者は、私たちと意識を統一しなければなりません。親愛なるライトワーカーの皆さん、私たちは今、完全に地球の大気の中に入り、ガイアと共に呼吸をし、あらゆる意識の中であなた方と共に呼吸をしたいと思っています。親愛なる皆さん、私たちに無条件の信頼を寄せることによって、私たちに意識をあわせてください。私たちもあなた方のことを祈ります。あなた方の意識は、地球の振動に大きい影響を及ぼします。なぜなら、あなた方から発せられる振動は、全体に影響するからです。可能な限り最善の形で善のために表される純粋な愛と信頼によってあなた方の光を輝かせてください。そうすれば、私たちは歓迎され、私たちは地球上に姿を表すことができます。親愛なる皆さん、あなた方のご支援に感謝をこめて。Translator: Taki


French - LES ASSEMBLEES STELLAIRES DE LUMIERE – ELLES ONT BESOIN DE NOTRE CONFIANCE INCONDITIONNELLE

LES ASSEMBLEES STELLAIRES DE LUMIERE – ELLES ONT BESOIN DE NOTRE CONFIANCE INCONDITIONNELLE


http://www.pleiadianregression.co.uk/resources/_wsb_keyvisual.jpg 

Oh Amuna Ra, vous l’avez. Nous souhaitons que vous postiez ce message sur les sites web pour que tous puissent le lire et le partager. Cette nuit nous nous rapprochons de vous comme nous l’avons dit. Nous désirons nous montrer à vous demain si les conditions sont favorables, et nous désirons que vous tous vous prépariez à nous recevoir à l’intérieur de vos êtres. Méditez et priez pour que notre réception et notre accueil soient favorables, chers amis, car nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de l’assistance de tous les Travailleurs de lumière sur votre planète qui connaissent notre existence et se sont engagés à travailler pour les forces de lumière.

Le week-end dernier nous avons fait avorter les tentatives des forces sombres pour perturber nos plans, et maintenant nous arrivons une fois de plus au point où nous pourrons nous montrer à vos dirigeants et sur la scène mondiale. Nous savons que certains d’entre vous perdent courage lorsque nous ne sommes pas capables de venir à la date que vous attendez, et nous vous disons que votre confiance nous est absolument nécessaire, chers amis, car vous êtes dans l’ignorance de ce qui se passe en coulisse. Nous avons besoin de votre confiance inconditionnelle aussi bien que de votre amour inconditionnel.

La confiance est une marque de votre connaissance et pleine acceptation que nous agissons véritablement pour aider l’humanité. Vos échelles de temps ne sont pas les mêmes que les nôtres, bien qu’avec les portails d’ouverture les différences se réduisent. Vous vous habituerez à ce que le temps se contracte et se réduise apparemment. Vous vous habituerez à la manière de maintenir une confiance flexible et fluide dans notre bonne volonté et à apporter un soutien inébranlable à notre action, même si vous ne la voyez pas de vos propres yeux.

Nous savons que beaucoup d’entre vous acceptent le fait de notre constante assistance dans leurs propres vies et en sont reconnaissants. Maintenant nous avons besoin de l’aide de votre confiance inconditionnelle en nous et notre action pour la meilleure évolution de votre planète. Le Temps est Maintenant, et tous doivent s’unir en une même conscience avec nous. Nous sommes complètement dans l’atmosphère de la Terre, respirant avec Gaia, et nous souhaitons respirer avec vous en toute conscience, chers Travailleurs de lumière ! Devenez des co-travailleurs conscients avec nous, en nous accordant votre confiance inconditionnelle, chers amis, nous vous en prions. Votre prise de conscience fait une très grosse différence dans la fréquence de la Terre, car chaque vibration qui émane de vous affecte la totalité. Faites resplendir votre lumière avec le pur amour et avec la confiance que tout se passera bien de la meilleure des manières. Alors nous serons le bienvenu quand nous serons capables de nous révéler à votre planète la Terre.

Notre gratitude à vous, chers amis, d’avance pour votre aide.

Les Assemblées Stellaires de Lumière, le 11 août 2012Translator:


Amuna Ra Wir möchten uns zeigen. 11.August 2012


Botschaft von den Sternenräten des Lichtes durch Amuna Ra

11. August 2012


SIE BRAUCHEN EUER BEDINGUNGSLOSES VERTRAUEN - (Wir möchten uns euch morgen zeigen)

Am Samstag, den 11. August um 14.oo h fragte ich: Habt ihr etwas, was ihr mir jetzt mitteilen möchtet? Ich fühlte diese herzliche Bitte – bitte teilt es mit!

Oh Amuna Ra, wir werden. Wir wünschen, dass Du diese Botschaft auf der Webseite veröffentlichst für alle zu lesen und zu teilen. Heute Nacht kommen wir nah zu euch so wie wir gesagt haben. Wir möchten uns euch morgen zeigen, wenn die Bedingungen günstig sind und wir wünschen, dass ihr euch alle vorbereitet uns in eurem Sein zu begegnen. Meditiert und betet für unseren positive Empfang und Begrüßung, Ihr Lieben, weil wir eure Hilfe benötigen. Wir brauchen die Hilfe von jedem Lichtarbeiter auf eurem Planeten der von unserer Existenz weiß und sich verpflichtet hat für die Kräfte des Lichtes zu arbeiten.

Letzte Woche haben wir die Versuche der dunklen Kräfte unsere Pläne zu behindern fehlgeleitet und nun kommen wir noch einmal an den Punkt an dem wir in der Lage sind uns euren Führern und der Weltbühne zu zeigen.

Wir wissen, dass einige von euch den Mut verlieren, wenn wir nicht zu der von euch erwarteten Zeit kommen können und wir sagen euch, dass euer Vertrauen sehr gebraucht wird, Ihr Lieben, weil Ihr euch nicht bewusst seid über das, was sich im Hintergrund entwickelt. Wir brauchen euer bedingungsloses Vertrauen genauso wie eure bedingungslose Liebe.

Wir wissen, dass sehr viele von euch die Tatsache unserer fortwährenden Hilfe in eurem eigenen Leben akzeptieren und dafür dankbar sind. Jetzt brauchen wir die Hilfe eures beständigen Vertrauens in uns und unsere Arbeit für die beste Evolution eures Planeten. Die Zeit ist Jetzt und alle müssen sich im Einheitsbewusstsein mit uns vereinigen. Wir sind jetzt komplett innerhalb der Atmosphäre der Erde, atmen zusammen mit Gaia und wir möchten zusammen mit euch im ganzen Bewusstsein atmen, liebe Lichtarbeiter!

Werdet bewusste Mitarbeiter von uns, gebt uns eurer bedingungsloses Vertrauen, Ihr Lieben, wir beten für euch. Euer Bewusstsein macht einen sehr großen Unterschied für die Frequenz der Erde, jedes Vibrieren, das von euch ausgeht, beeinflusst das Ganze. Lasst euer Licht mit reiner Liebe scheinen und vertraut darauf, das sich alles auf die beste mögliche Art und Weise entwickelt . Dann können wir begrüßt werden, wenn wir im Stande sind, uns eurem Planten Erde zu offenbaren.

In Dankbarkeit für euch, Ihr Lieben, im Voraus für eure Hilfe.

Die Sternenräte des Lichtes


Übersetzung: Petra Samoiski-Tierney und André Frintrop

Tuesday, August 7, 2012

Hilarion 5.-12. August 2012


Hilarions Wochenbotschaft

5. - 12. August 2012


Ihr Lieben,


Nehmt euch oft eine Auszeit und seid gut zu euch selbst, denn auf euren Inneren Ebenen geschieht gerade sehr viel. Die Arbeit, die ihr verrichtet, ist multi-dimensional in der viele Ebenen involviert sind. Da ihr weiter in Einklang mit eurer Überseele gelangt, so tun dies auch viele Aspekte und Qualitäten eures multi-dimensionalen Selbst. Die Arbeit des spirituellen Voranschreitens geht ununterbrochen weiter und wie den meisten von euch bewusst ist, die diese Botschaften lesen, reicht sie weit über die Begrenzungen des Planeten hinaus. Die meisten von euch arbeiten sowohl an Kosmischen wie Galaktischen Einweihungen.


Viele von euch haben Lehrer, die erst jetzt in eure Handlungs-Sphäre eintreten, da ihr in euren Schwingungsebenen angestiegen seid. Diese Lehrer sind schon seit Äonen mit euch und stehen auf Abruf durch eure Bewusstheit ihrer Präsenz bereit. Nehmt euch die Zeit, euch für ihre Führung und Richtungsweisung zu öffnen. Wir alle arbeiten wie Eine(r) zusammen und es besteht zwischen uns, den vom Planeten Aufgestiegenen und jenen, der Kosmischen und der Galaktischen Ebene ausschließlich das höchste Wohlwollen und die beste Zusammenarbeit, in der Frieden und Harmonie vorherrschen. Auch wir arbeiten an höheren Einweihungen auf unserer Suche nach dem Planetaren Logos und dem Urschöpfer, denn auf 5-dimensionalen und höheren Welten ist es der Dienst an anderen, die uns vorankommen lassen und wie schon zuvor gesagt, wem viel gegeben wurde, dem wird auch viel abverlangt.

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE