Followers

Labels

Saturday, March 25, 2017

מבצע שמיים כחולים וכדור הארץ סגול.Hebrew

מבצע שמיים כחולים וכדור הארץ סגול.


מדיטציה בכול רחבי העולם לשמיים כחולים בהירים ולסביבה נקייה!

"ניקוי האטמוספירה והמערכות האקולוגיות של אמא כדור הארץ!!!"


אנשי כדור הארץ - בבקשה הצטרפו למדיטציה עוצמתית כדי לנקות את האטמוספירה ואת המערכות האקולוגיות בזמנים - בהם משתלטים ריסוס כימי - הנדסת אקלים וזיהום אלקטרומגנטי ותעשייתי - א נ ו  -  האנשים בכדור הארץ צריכים להתאחד  ולעשות מדיטציה לעולם נקי ובריא עם שמיים כחולים בהירים וסביבה בריאה.

 

מדיטציה לשמיים כחולים ולכדור ארץ סגול :

הוראות קצרות:
ראשית – הרגיעו את מוחכם - הירגעו - שאפו נשימה עמוקה והתמקדו בלבכם.
עכשיו - הרגישו אהבה בלבכם - ובגופכם.
דמיינו להבה סגולה בתוך לבכם - ובהווייתכם.


 
עכשיו אתם יכולים להשתמש בתפילה/בהצהרה הבאה:
 

"להבה סגולה יקרה - מלאכים  אהובים של ההתמרה - בבקשה בואו לכאן והתמירו את כל  החומרים הסינטטיים - האטומיים והאלקטרומגנטיים ואת כול הרעלים מכול הסוגים באטמוספירה ובמערכות האקולוגיות של אמא כדור הארץ עבור הטוב הגבוה ביותר
ולתועלתה של כול האנושות ושל כול החיים בכול מקום.
בבקשה התמירו את כל ההשפעות ואת כל התופעות והאיצו את ההתעוררות  - ואת תהליך ההתעלות של המין האנושי - בהתאם לתוכנית האלוהית - כאן ועכשיו. וכך יהיה!"

 


A Co-Project from the Galactic Federation – Ascended Masters & Earth Allies (hosted by Shogun Amona/First Contact Team)

Wednesday, March 22, 2017

Romîna -- Operatiunea Cerul Albastru si Pamîntul Purpuriu

Operatiunea Cerul Albastru si Pamîntul Purpuriu
Meditatie Mondiala pentru ceruri albastre, curate si mediu înconjurator limpede!
"Curatarea atmosferei si a ecosistemelor Mamei Pamînt !"


Oameni ai Pamîntului: va rog, sa ne unim într-o meditatie puternica, pentru a curata atmosfera si ecosistemele Pamîntului.


În aceste timpuri, în care pulverizarea chemtrail-urilor (traseele chimice),
 geoingineria climei si contaminarea electromagnetica si industriala zboara peste capetele noastre, Noi trebuie sa ne re-unim si sa meditam pentru o lume curata,
cu ceruri albastre si un mediu înconjurator sanatos.Meditatia Operatiunea Cerul Albastru si  Pamîntul  Purpuriu
 (Scurte Instructiuni):


În primul rînd, calmeaza-ti mintea – relaxeaza-te – fã o inspiratie profunda
si fixeaza-ti atentia în centrul inimei tale.

Acum, simte iubirea în inima ta si în corpul tau.
Imagineaza-ti o flacara purpurie în interiorul inimii si a fiintei tale.

Dupa aceea, poti folosi urmatoarea rugaciune / afirmatie:

“Iubita flacara purpurie – iubiti îngeri ai transformarii – va rog sa veniti aici
si sa transformati toate substantele sintetice, atomice si electromagnetice, si toate
toxinele de tot tipul în atmosfera si în ecosistemele Mamei Pamînt, pentru
binele suprem. Pentru beneficiul întregii omeniri si al vietii întregi,
în toate partile.

Va rog sa transformati toate impactele si efectele. Si sa accelerati procesul de
trezire al omenirii, de acord cu planul divin, aici si acum. Si asa sa fie!”
Acum vizualizeaza/imagineaza-ti flacara purpurie acoperind întreaga lume
si atmosfera înconjuratoare, si trimite iubirea si aprecierea care este
conectata direct cu inima ta. Asta este tot.


Poti sa faci aceasta meditatie, unde si cînd vei dori...:))
Amintiti-va, totul depinde de intentia dvs, inima dvs, va va conduce!

A Co-Project from the Galactic Federation – Ascended Masters & Earth Allies (hosted by Shogun Amona/First Contact Team) 

Castellano -- Operación Cielo Azul y Tierra Púrpura

Operación Cielo Azul y Tierra Púrpura

¡Meditación mundial para cielos azules, claros y ambiente limpio!
"Limpieza de la atmósfera y ecosistemas de la Madre Tierra !"

Gente de la Tierra: por favor unámonos en una poderosa meditación para limpiar la atmósfera y los ecosistemas de la Tierra.

En esta época, donde la pulverización de los chemtrail (estelas químicas), la geoingeniería del clima y la contaminación electromágnetica e industrial vuela sobre nuestras cabezas, Nosotros debemos reunirnos y meditar por un mundo limpio, con cielos azules y un ambiente saludable.


Meditación Operación Cielo Azul y Tierra Púrpura (Instrucciones breves):


En primer lugar, calme su mente -relajese- tome una respiración profunda y lleve su atención al centro en su corazón.

Ahora, sienta el amor en su corazón y en su cuerpo.
Imagine una llama púrpura dentro de su corazón y su ser.

Luego puede usar la siguiente oración / afirmación:

"Querida llama púrpura - amados ángeles de la transformación - por favor vengan aquí y transformen todas las sustancias sintéticas, atómicas y electromagnéticas y todas las toxinas de todo tipo en la atmósfera y ecosistemas de la Madre Tierra para el más alto bien. Para el beneficio de toda la humanidad y toda la vida, en todas partes.

Por favor, transformen todos los impactos y efectos y aceleren el proceso de despertar y ascensión de la humanidad, de acuerdo con el plan divino, aquí y ahora. ¡Y que así sea!”


Ahora, visualice la llama púrpura cubriendo el mundo entero y la atmósfera circundante y envíe el amor y el aprecio que está conectado directamente con su corazón. Eso es todo.

Puedes hacer esto donde y cuando quieras ... :))
Recuerden, todo tiene que ver con su intención, ¡su corazón les guiará!A Co-Project from the Galactic Federation – Ascended Masters & Earth Allies (hosted by Shogun Amona/First Contact Team) 


Nederlands -- Blauwe Lucht & Violette Aarde Meditatie

Blauwe Lucht & Violette Aarde Meditatie 

 
Korte Instructies:
Als eerste - breng je geest tot rust - relax - haal diep adem en centreer je in je hart.
Nu - voel liefde in je hart- en in je lichaam
Visualiseer een violette vlam in je hart - en in je wezen
 
Vervolgens kun je het volgende gebed/ de volgende affirmatie uitspreken:
"Liefste violette vlam - geliefde transformatie-engelen - kom alsjeblieft naar hier en transformeer alle synthetische atomaire en elektromagnetische substanties en alle mogelijke gifstoffen in de atmosfeer en de ecosystemen van Moeder Aarde voor het hoogste goed en ten goede van de gehele mensheid en al het leven overal.
Transformeer alsjeblieft alle invloeden en effecten en versnel het ontwakings- en ascentieproces van de mensheid - volgens het goddelijke plan - hier en nu. En zo zal het zijn!
 
Visualiseer nu - de violette vlam - hoe deze de hele wereld en de omliggende atmosfeer bedekt en zend liefde en waardering - regelrecht uit je hart. Dat is alles.

 

You can do this wherever and whenever you like... :))
Remember - it is all about your intention - your heart will guide you!
Je kunt dit doen waar en wanneer je maar wenst....:))
Onthoud - het draait allemaal om je intentie - je hart zal je leiden!
 Translator: Marja

Dansk -- Verdensomspændende meditation for en klar blå himmel og en ren natur og miljø!

Verdensomspændende meditation for en klar blå himmel og en ren natur og miljø!

 
"Rensning af Moder Jords atmosfære og øko-systemer!!!"

Mennesker på Jorden – vær med i en kraftfuld meditation for at rense Jordens atmosfære og øko-systemer.

I tider – hvor chemtrail – geo-engineering og elektromagnetisk og industriel forurening tager overhånd –

Må VI – menneskene på Jorden - forene os og meditere for en ren og sund verden med en klar blå himmel og et sundt miljø.

Blå himmel & purpur Jord meditation:
Kort instruktion:
Frem for alt – find ro i sindet – slap af – tag en dyb indånding og centrer dig i hjertet.
Nu – føl kærlighed i dit hjerte – og i din krop.
Forestil en violet flamme i dit hjerte – og i dit væsen.

Nu kan du bruge følgende bøn/bekræftelse:
"Kæreste violette flamme – elskede engle for transformation – kom hid og transformer alle syntetiske - atomiske og elektromagnetiske substanser og alle giftstoffer af enhver art i Moder Jords atmosfære og øko-systemer for det højeste gode
og til gavn for hele menneskeheden og alt liv alle steder.

Transformer alle påvirkninger og virkninger og fremskynd opvågning – og menneskehedens opstigningsproces – i overensstemmelse med den guddommelige plan - her og nu. Lad det ske!"

Nu - visualisér den violette flamme – indhylle hele verden og den omgivende atmosfære og send kærlighed og taknemmelighed - direkte fra dit hjerte. Det var alt.

Du kan gøre dette hvor og hvornår som helst, du vil... :))
Husk – det hele handler om din intention – dit hjerte vil vise dig vej! 


Verdensomspændende meditation for en klar blå himmel og en ren natur og miljø!
Operation Blue Sky & Purple Earth er et Co-Projekt mellem den Galaktiske Føderation – de Opstegne Mestre og Jordens allierede.
Host:  Shogun Amona & First Contact-TeamOperation Blue Sky & Purple Earth

Operation Blue Sky & Purple Earth


Worldwide Meditation for clear blue skies and clean environment!


"Cleaning the atmosphere and eco-systems of Mother Earth!!!"
People of the Earth - please join in for a powerful meditation to clean the Earth's atmosphere and eco-systems.
In times - where chemtrail spraying - geo-engineering and electromagnetical and industrial pollution takes overhand -
WE - the people of the Earth should come together and meditate for a clean and healthy world with clear blue skies and healthy enviroment.
 


 


Blue Sky & Purple Earth Meditation:Short Instructions:
First of all - calm your mind - relax - take a deep breath and center in your heart.
Now - feel love in your heart - and in your body.
Imagine a purple flame inside your heart - and your being.
 
Now you can use following prayer/affirmation:
"Dearest purple flame - beloved angels of transformation - please come here and transform all synthetic - atomic and electromagnetical substances and all toxins of all kinds in the atmosphere and eco-systems of Mother Earth for the highest good
and benefit of all mankind and all life everywhere.
Please transform all impacts and effects and accelerate the awakening- and ascension-process of humankind - according to the divine plan - here and now. And so be it!"


 


Now - visualize the purple flame - encovering the whole world and the surrounding atmosphere and send love and appreciation - directly from your heart. That's all.


 


You can do this wherever and whenever you like... :))
Remember - it is all about your intention - your heart will guide you!
A Co-Project from the Galactic Federation – Ascended Masters & Earth Allies (hosted by Shogun Amona/First Contact Team) 

Monday, March 20, 2017

Français -- Kryeon - L'EFFET PAPILLON

Channelling présenté à Newport, Californie, USA, le 4 décembre 2016

Cette information est gratuite, vous pouvez la copier et la distribuer. Cependant, les droits d'auteur, le copyright, interdit sa vente sous quelque forme que ce soit.

Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est différente.

[JM - Ceci est une interprétation.]


L'EFFET PAPILLON


Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.

Il y a des Êtres Humains qui sont convaincus que l'homme sur la scène, assis sur la chaise, est simplement en communication avec son Soi-Supérieur. Au cours de ces nombreuses années de channelling, aucune tentative n'a été faite pour prouver que c'était réel. Nous respectons votre libre-choix. Des plus petites aux plus grandes perceptions, vos choix sont honorés. L'Esprit ne touchera jamais cette liberté que vous avez.

L'Esprit ne fait que ce que vous lui permettez. Si vous êtes incrédules ou si cela vous fait peur, vos choix ne seront pas jugés. Vous avez toujours le contrôle. Petites questions qui ne demandent pas de réponses : « Allez-vous vous permettre de ressentir l'entourage qui arrive, en ce moment ?
Est-ce trop, pour vos systèmes de croyance ? Se peut-il qu'il y ait des entités invisibles et bienveillantes qui arrivent ici en ce moment ? Est-ce physiquement possible ? Se pourrait-il que vous ayez encore des choses à apprendre, sans croire aveuglément, mais en ouvrant votre esprit à des possibilités, et en permettant à votre intuition de vous dire si c'est vrai ou non ? »

Dans votre limitation humaine, l'on pourrait dire que vous vivez dans une boîte qui vous protège. Vous croyez à ce que l'on vous a dit et vous regardez ce qui s'est passé. Ces deux choses sont devenues votre réalité, et elles déterminent ce que vous attendez de l'avenir. Dans cette boîte, est-ce qu'il y a une place pour la beauté de Dieu ?
Ce Dieu qui est hors de vous - selon ce que l'on vous a dit ! Même si vous entrez dans le placard pour vous cacher et pleurer, il y a des billions d'entre nous qui connaissent votre nom et votre situation ? Vous n'avez aucune idée de qui est vraiment là.

Notre message va aborder plusieurs sujets. Je veux vous parler de ce qui se passe maintenant sur votre planète. Je vous demande encore une fois, d'oublier temporairement que vous êtes des Êtres Humains. Imaginez que vous arrivez d'une autre planète et que vous êtes ici, dans cette salle. Donc, vous n'êtes pas impliqués dans ce qui se passe sur Terre. Vous êtes des observateurs neutres. Aucun facteur humain ne pourra "temporairement intervenir", et projeter le futur en se basant sur le passé.


Sunday, March 12, 2017

ROMÎNA – RON HEAD - CONSILIUL – VA EXISTA CEVA MINUNAT CU CARE SA VA EMOTIONATIRON HEAD - CONSILIUL  
VA EXISTA CEVA MINUNAT CU CARE SA VA EMOTIONATI
Si stiti ca este mult mai amuzant atunci cînd se împartaseste

09-01-2017

Astazi vom vorbi despre adevar. Vom vorbi despre Adevar, acesta care nu sa schimbat, si care nu se va schimba niciodata. Nu o sa intram în discutii îndelungate despre ce este acesta, cu exceptia de a spune ca este incorporat în viata care se afla în jurul tau.

Daca va amintiti, am mentionat ca lumea voastra experimenteaza o mare schimbare, si ca exista diferite noi realitati dezvoltîndu-se în acest moment. Am spus ca unele dintre ele vor disparea, si altele se vor amesteca. Spus în alt mod, dvs cu timpul veti ajunge la un consens.

Ceea ce dorim sa va semnalam azi, este ceea ce înseamna acest lucru pentru fiecare dintre dvs individual. Care este modul în care va ocupati cu realitatea intermediara ?

Thursday, March 9, 2017

Romîna -- Trezirea Globalã (Are nevoie de tine!) de Nanice ElliS

aha:

Trezirea Globalã (Are nevoie de tine!) de Nanice ElliS

Evidenta coplesitoare, sugereaza ca lumea se gaseste într-o situatie extrema, însa, în tacere în spatele scenelor criza mondiala aprinde o trezire globala masivã, si, pentru prima datã în istorie, milioane de persoane, ca mine si ca  tine, ne trezim !

Nu se poate nega, ca ne gasim la marginea unei schimbari globale, însa, cu toate ca schimbarea este inevitabila, natura sa exacta ramîne înca sa fie stabilita, si de fapt, ceea ce facem si modul în care gîndim în prezent, va determina cursul istoriei.

De fapt, fiecare dintre noi se trezeste pentru a face aceasta alegere pentru noi proprii – si conform fizicii cuantice, multi-realitatile exista în simultan, si deci, viitorul pe care dta îl experimentezi, depinde în întregime de dta.

Acest lucru înseamna ca fara participarea ta constienta lucrurile se pot petrece oricum, însa de ce sa alegi prin defect, si sa-ti iei riscul de a trai într-o lume turbulenta si trista, atunci cînd detii puterea de a lua o hotarîre constienta, si sa-ti decizi propriul tau destin ? Daca doresti sa traiesti într-o lume prospera de pace, libertate si belsug pentru toti, trebuie sa alegi aceasta Realitate Utopica pentru tine însati.

Actiunile vorbesc mai mult decît cuvintele

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE