Followers

Labels

Saturday, November 19, 2011

Gillian MacBeth Louthan, Time Lords 2011 nov 17 - Dutch

Tijds Nuances 


Ontvangen door GillianMacBeth-Louthan

Wij zijn deessentie van tijd die aan jullie bekend en onbekend is. Wij zijn de essentievan alles dat voorbij is en alles dat zal zijn. Wij zijn de energieën diezichzelf schrijven op jullie lichaam, jullie geest en jullie gedachten als tijddie komt, als tijd die is. Wij zijn ALLE tijd die bestaat. In de uitbreidingvan tijd zit een samentrekking van tijd. In het naar voren gaan is eentegelijkertijd achteruit gaan. Altijd gaan jullie voorwaartse stappen enhoudingen vergezeld van of met parallelle achterwaartse bewegingen. Altijd naarde bestemming van de toekomst gaan kan alleen worden onderhouden of binnengegaandoor de essenties en nuances van het verleden. En dus loopt alle tijd hand inhand. Vooruitgaan is het zelfde als achteruit gaan en achteruit gaan is hetzelfde als vooruitgaan.

In de tijd van deeclipsen is er een volgorde van numerieke coderingen die worden verruild met degewone standaard van de aarde, wat betekent dat getallen zullen veranderen. Degetallen van jullie chronologische leeftijd zullen veranderen. De getallen vanjullie biologische leeftijd zullen veranderen. De volgordes van getallen diejullie kennen en in je DNA vasthouden zullen verschuiven en veranderen. Degetal volgorde in het aantal minuten en seconden en tijdblokkeringen van een24-urige periode, zullen veranderen. De breedte en lengte van waar je woont opje thuisplek, zullen veranderen. Die worden getwist, verdraaid. Er zal eengalactische beweging zijn en de tijd zal diverse seconden achteruit gaan. Deachteruit beweging is nodig om de nabije toekomst te herkrijgen en teher-calibreren.

Dit is gelijk aanjullie tijd in de geschiedenis toen dagen op je kalender werden verwijderd entoegevoegd in overeenstemming met de wensen en behoeftes van hen aan de macht.Als jullie die zelfde gedachte koesterden om een galactische vergelijking tehebben, dan zullen er verwijderingen en correcties zijn in de vergelijking vantijd/ruimte.  Jullie Tijd is geweest als een man die op een paardenrug racet,en langs een locomotief rent. De locomotief vertegenwoordigt het galactischebegrip van tijd. De man op het paard vertegenwoordigt het menselijke begrip vantijd. Bij dit omhoogkomende snijpunt van Tijd, zullen beiden gezet worden ineen verbindingssnijpunt, in plaats van parallel met elkaar te lopen om jullie decurve van de galactie te laten begrijpen Niets in jullie galactie loopt in eenrechte lijn. Alles is gecurved/gekromd om stuwkracht te verkrijgen. Inkrommingen verschuift de zwaartekracht trekking en de trekking vanenergieverschuivingen – soms is er een opwaartse lift ervan, en soms iser een aflopende essentie.  In deze tijd zijn jullie energieën in een opwaartsemode, maar in de tijd van de eclips zullen jullie stuwkracht krijgen en zullenjullie uiteindelijk die galactische energiegolf en de tijdsverbinding belevenen begrijpen. In dat portaal zullen jullie je meer uitbreiden(verbreden) dan jeop dit moment van het niveau van denken kunt begrijpen, maar jullie moetengeopend zijn. Houd je hart open, houd je handen open, en houd het denken openom deze ervaring te grijpen/snappen als die jullie voorwaarts laat lopen.

De energieën vanjullie aarde zijn bedoeld beperkend. De 24 urige dag, de 60 minuten, 60seconden en 12 maandelijkse jaren, werden geschapen om jullie te verwarren ente beperken. De tijdsnuance die jullie binnen gaan zal je helpen begrijpen datTijd, zoals je dat van binnen geweten hebt plooibaar, verbuigbaar is, uit testrekken en samen te trekken is. Jullie zullen door je dag gaan en die inovereenstemming met je behoeftes beeldhouwen. Iedere persoon zal Tijd scheppenin overeenstemming met hun persoonlijke wensen en behoeftes. Sommigen zullenhun dagen korter willen, anderen willen hun dagen langer laten zijn, sommigenzullen meer daglicht hebben, anderen zullen meer avond of nacht willen enenkelen zullen meer schemering en ochtendgloren willen hebben en minder licht vanoverdag.

Als Mede-Scheppersworden jullie nu Meesters van de Tijd. De energie die jullie wereld schiep isholografisch van aard, wat betekent dat het is te bedenken, te verbeelden.Jullie verbeelding en je beeldspraak beeldhouwt het resultaat van jullie leven.Ieder van jullie werkt met een andere hardheid van steen en met een andere vormvan beeldhouw instrument. De eclipsen escorteren jullie naar meer van jemeesterschap en laat andere energieën – die buiten de frequenties van deaarde zijn gehouden – binnenkomen in haar energieën.

Terwijl deze TijdNuances op dit moment zijn gestopt en worden begeleid terwijl ze teruglopen,wordt er een poort van ingang verkregen rond de vroeger verzegelde energieënvan de aarde. Die energieën die van een hogere frequentie licht zijn, zullendan moleculair en politiek verbonden worden met de volgende stap vanaarde’s evolutionaire proces. We verzekeren jullie dat de poort van detijd alleen binnenlaat wat van geChristende frequentie is. Die energieën zullenzich met ieder van jullie verbinden om jullie meer te begeleiden in jullie geChristendeenergie en meer met jullie begrip van wat de God in jullie wil dat je voltooit,wenst dat je begrijpt, en wenst dat je lief hebt. Dus wees open voor een nieuwbegrijpen van hoe jullie wereld, je perceptie, je begrip van alle dingen aanhet verschuiven is.

Het‘portaal’ dat jullie allemaal buiten jezelf zoeken is waar jealtijd geweest bent. De sleutel die de poort ontsluit om ingangen te verkrijgennaar de hemelse sfeer ben jij, zijn jullie. Jullie zijn de sleutel inmenselijke vorm. Jullie zijn de poort in menselijke vorm. Jullie zijn het lichtvan het goddelijke dat jullie zoeken. Beveel op deze avond als je sluimert datje toestemming geeft om bevrijd te worden van alles dat niet van de hoogstevibratie van licht is. Want ‘Voorwaar’  --  Ziedaar… hetLicht Komt. Sommigen van jullie denken, “Is dit de tweede komst? Of isdit de eerste?”  We laten jullie nu achter met deze gedachte. Wij zijn deessenties van de Tijd Heren. (Time Lords) 


Translator : Winny


TIME NUANCES
As received By Gillian MacBeth-Louthan

 
We are the essence of time that is known and unknown to you.  We are the essence of everything that has past and everything that will be. We are the energies that scribe themselves upon your body, your mind, and your thoughts as time to come, as time to be. We are ALL time that exists.  In the expansion of time, there is a contraction of time.  In the moving forward there is a simultaneously moving backward.  Always your forward stretches and stances or paralleled by backward movement.  Always getting to the destination of the future can only be entertained and entered into through the essences and the nuances of the past.  And thus all time runs hand in hand.  Moving forward is the same as moving backward, and moving backward is the same as moving forward.

 
In the time of the eclipses there is a sequence of numerical encodings that are exchanged within the common denominator of earth, which means that numbers will change.  The numbers of your chronological age will change.  The numbers of your biological age will change.  The number sequences that you know and hold within your DNA will shift and change.  The number sequences in the amount of minutes and seconds and time blocks of a 24-hour period will change.  The latitude and longitude of where you reside in your home will shift.  It will be tweaked.  There will be galactic movement and time will for several seconds move backwards.  Backward movement is needed in order to regain and re-calibrate the near future.  


It its similar to your time in history when days on your calendar were deleted and added in accordance with the wishes and needs of those in power. If you foster that same thought to hold a galactic equation, there will be deletions and corrections in the time/space equation.  Your Time has been as a man running on horseback running along side a locomotive.  The locomotive represents the galactic understanding of time.  The man on horseback represents the human understanding of time.  At this upcoming intersection of Time, both will be placed in alignment  intersecting, instead of paralleling one another allowing you to understand the curve of the galaxy.  Nothing in your galaxy runs in a straight line.  Everything is curved to gain momentum.  In curvatures, the gravitational pull and the pull of energy shifts – sometimes there is an uphill lift to it, other times there is a downhill essence.  At this time your energies are in an uphill mode, but at the time of the eclipse, you will gain momentum and you will experience and finally understand this galactic energy surge and time alignment. In that doorway you will expansion more than you can understand at this level of thinking, but you must be opened.  Hold open your heart, hold open your hands, and hold open the mind to grasp this experience as it hurdles you forward. 


The energies of your earth are purposeful limiting.  The 24-hour day, 60 minutes, 60 seconds and 12-month years were created to confuse and limit you. This time nuance that you are to enter will help you understand that Time as you know it innately is pliable, moldable, stretchable, and contract-able.  You will go throughout your day and sculpt it in accordance with your needs.  Each person will create Time according to their personal wants and needs. Some will want their days to be shorter, others will want their days to be longer, some will want more daylight, others will want more night, and some will want more dusk and more dawn and less high noon.  


As Co-Creators you are now becoming Masters of Time.  The energy that your world is created on is holographic of nature, which means it is imaginary.  Your imagination and your imagery sculpt the outcome of your life.  Each of you is working with a different hardness of  rock with a different form of  sculpting tool. The eclipses escort you in to more of your master-ship and allows other energies -- that have been held outside the frequencies of earth -- entrance into/onto her energies.  


As these Time Nuances are momentarily stopped and escorted backwards, a doorway of entrance is then begotten around the previously sealed energies of earth.  Those energies, which are of a higher frequency of light, will then be molecularly and politically aligned with the next step of earth's evolutionary process. We assure you that the time doorway will only allow in what is of the Christed frequency.  These energies will align with each one of you to escort you in to more of your Christed energy and more of your understanding of what the God in you desires you to complete, desires you to understand, and desires you to love.  So be open to a new understanding of how your world, your perception, your understanding of all things is about to shift.  


The 'portal' that you all  seek externally is who you have always been.  The key that unlocks the doorway to gaining entrances in to the heavenly sphere is you.  You are the key in human form.   You are the doorway in human form.  You are the light of the divine that you seek.  Decree on this evening as you slumber that you give permission to be released of all that is not of the highest vibration of light. For behold – the Light Comes.  Some of you are thinking, “Is this the 2nd coming?  Or is this the first?”  We will leave you with this thought.  We are the essences of the Time Lords.


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE