Followers

Labels

Tuesday, February 1, 2011

SVENSKA: Hathor, 3 januari 2011


Att ta del av Solvindarna
Ett Planetärt Budskap från Hathor
Genom Tom Kenyon, 3 jan. 2011
Översatt: Inga och Cagga

Notering:

Det här budskapet handlar om KA-kroppen (en term från den gamla egyptiska alkemin) och talar om hur du kan använda den här unika energi-kroppen för att dra till dig uppstignings-energier (ascension-energies) från en utökad solaktivitet. För dem som inte är bekanta med KA, – din KA- kropp är en ”osynlig” andra kropp som har samma skepnad och storlek som din fysiska kropp. Den här energikroppen både omsluter den fysiska kroppen och genomtränger den. Den här kroppen brukar ibland benämnas som den eteriska dubbeln eller den andliga tvillingen. KA har likheter med det som kallas Chi-kroppen inom en del traditioner (Taoismen) och med prana-kroppen eller den eteriska kroppen inom vissa yogatraditioner. Genom sin natur kan KA dra till sig mycket välgörande energier och sedan föra in dem i den fysiska kroppen, vilka accelererar ens andliga utveckling.

Budskapet

Ni håller nu på att gå in i en mer instabil tid vad gäller planetens förändring.


Er Sol, stjärnan inom ert planetsystem, håller på att öka sin energi, sin potential och går in i en period med ökad instabilitet, plötsliga utbrott och magnetiska stormar. Även om dessa ageranden kommer att skapa verkliga problem för er inom er telekommunikation och era vädermönster, finns det även en ofantlig evolutionär potential inom den här solaktiviteten som vi vill prata om.

Liksom du själv, har din Sol en eterisk kropp, en sol-KA, om du så vill. Den här eteriska kroppen hos Solen sträcker sig ut miljontals mil bortom själva solens gränser. Er Jord befinner sig inom denna, den eteriska solens aurafält, och när solutbrotten och solvindarna som driver laddade partiklar genom er omgivning påverkar er fysiskt, påverkar de er även eteriskt. Faktiskt är dessa mycket laddade partiklar, som utgör en utmaning för er fysiska dimension, en slags näring för er KA, er egna eteriska kropp.

Din mentala attityd och ditt känslomässiga vibrationstillstånd är det som bestämmer om dessa solpartiklar är en källa till näring och evolution, eller mera en källa till obehag och tillbakagång.

I det här budskapet har vi inte för avsikt att prata om alla fysiska utmaningar som kommer att dyka upp hos er under den här perioden med ökad solaktivitet, snarare ska vi fokusera på saker som hjälper er att ta emot de största evolutionära fördelarna från det som sker med Solen i ert solsystem.

Precis som det finns utbrott av eld och fotonenergi från Solen under solaktiviteten, så finns där även explosioner av andligt eller interdimensionellt ljus inifrån din KA-kropp. Ur ett perspektiv kan faktiskt ökad aktivitet hos solen jämställas med ökad aktivering hos din egen personliga KA.

Det finns åtskilliga saker som vi föreslår vad gäller att dra fördel av den här evolutionära katalysatorn. Den katalysator vi talar om kommer att sträcka sig väl bortom 2012 och har att göra med det flöde vi kallar solvindar. Dessa är distinkta flöden med foton- och magnetisk energi som passerar genom och runt er Jord. Genom att öppna upp dig själv för dessa tydliga energiformer och genom att införliva dem in i din KA-kropp, stärker du din KA och snabbar i hög grad upp uppstigningsprocessen för dig själv.

Allteftersom dessa solenergier ökar kommer även instabiliteten och osäkerheten i din fysiska värld liksom inom dina mentala och emotionella världar att öka. Irrationellt och impulsivt beteende kommer att öka. Utmaningar inom de kognitiva funktionerna och inom minnet kommer också att äga rum under cykler med förhöjd solaktivitet.

Det första steget i att använda dig av de här solenergierna för din stegring i medvetandet är att förstå deras natur och att inte motverka deras effekt.

Det är viktigt att förstå att det som förorsakar den ökade solaktiviteten i den här tiden inte härrör från själva Solens inre, utan snarare har sitt ursprung från den Centrala Solen i er egen galax. Detta flöde med mycket katalyserande energier från den Centrala Solen till er Sol är den primära orsaken till de evolutionära möjligheterna hos just den här cykeln med solaktivitet. I sin tur påverkas även Jorden, speciellt genom sin KA – hennes egna eteriska kropp.

Så det första du behöver förstå är att du inte kan fly undan från den här evolutionära katalysen. Du är här för att rida ut den, varken du gillar det eller inte. Så det första steget är att inte stå emot det som är nära förestående.

Det andra steget är att omfamna den och att använda sig av dessa energier med mästerskap – att rida på drakens svans, så att säga. I det här fallet syftar draken på själva Solen och svansen på solvindarna. Du kan stiga upp till stora höjder under den här perioden, om du bara hittar modet och metoden.

Det tredje steget i det här användandet av solvindarna är att tillåta dem att påverka din KA direkt, genom en inbjudan, och detta görs genom ditt hjärta. Du väljer, speciellt genom att personligen uttrycka din vilja. Du kan gå in i uppskattningens eller tacksamhetens vibrationsmässiga harmoni.

Det är viktigt att förstå varför vi föreslår detta. Du uttrycker inte uppskattning eller tacksamhet till universum för solvindarna, i och för sig. Du väljer att gå in i ett av de här höga känslomässiga tillstånden därför att de kommer att skapa en Energi-Attraktion. Med andra ord går du in i ett tillstånd av uppskattning eller tacksamhet av pragmatiska skäl.


Dessa emotionella tillstånd ökar den receptiva harmonin inom din KA, vilket transformerar hela din KA-kropp till en receptiv spiral som drar till sig Solens fotoniska och magnetiska energier och snabbt accelererar vibrationen inom din KA, din egen eteriska kropp.


Och det är genom din KA som du går in i uppstigningsprocessen. Kanske onödigt att säga, men det finns många vägar och sätt att klättra upp på den stege som leder uppåt till högre medvetandetillstånd, men oavsett hur det görs, eller genom vilken andlig linje det åstadkoms, är KA, - din KA, grunden.

Att skapa ett verktyg som drar till sig energi.

Inom den här enkla men högst effektiva metoden, placerar du din medvetenhet i din andra kropp, din KA. Den här energikroppen har samma skepnad och storlek som din fysiska kropp, men den består av energi snarare än av kött och blod. Den genomtränger varje utrymme av din kropp och sålunda finns varje cell i din kropp inom KA. Din KA är också högst mottaglig för subtila energier, speciellt för alla former av ljus och för de laddade fotoner och magnetiska energier som utgör solvindarna.

När du vilar din medvetenhet i din KA, framkallar du medvetet och avsiktligt uppskattningens eller tacksamhetens känslotillstånd genom en handling utifrån din personliga vilja. Detta skiftar harmonierna i din KA till en högre vibrationsfrekvens, vilket är nödvändig för att den ska bli ett Verktyg som Attraherar Energi.

Allteftersom du fortsätter hålla dig kvar i uppskattningens och tacksamhetens känslomässiga harmoni, inse och vet att du är nedsänkt i solvindarnas fotonenergier och förfinade energier. Du badar bokstavligt talat i de här energierna, antingen du är medveten om dem eller inte. När du håller den här insikten, tillsammans med det emotionella tillståndet av uppskattning eller tacksamhet, kommer din KA automatiskt att dra till sig solvindarnas uppstignings-intensifierande energier.

Du kommer att få stor nytta av solvindarna om du regelbundet och ofta använder dig av denna enkla metod.

Summering

När vi ser på er aktuella troliga framtid, står ni kollektivt inför en stor storm. Uppkomsten av den här bildlika stormen kommer från själva hjärtat av kosmos och är inget mindre än budbäraren om ofantlig förändring. Frukta inte dess intensitet. Omfamna den och rid på den till ditt eget medvetandes höjder. Genom att göra på det sättet, kommer du att bli ett ljus för dig själv och för andra.


Please see also: www.st.germain.se for more Swedish translations


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE